Większość produktów z branży farmaceutycznej i spożywczej, w celu utrzymania swoich właściwości wymaga przechowywania w konkretnych warunkach pozwalających na zachowanie ich jakości. Stała temperatura przechowywania produktów powinna być jednakowa na każdym etapie łańcucha dystrybucji produktów – od momentu ich zapakowania u producenta, przez transport do miejsc magazynowania, po przechowywanie w miejscu sprzedaży.

Zachowanie ciągłości zimnego łańcucha dostaw gwarantuje najwyższą możliwą jakość produktów. Stanowi także ważny aspekt wizerunkowy dla każdego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za produkt podczas jego drogi od dostawcy do kupującego. Dla producenta zachowanie dobrej jakości produktu, gwarantuje umocnienie się jego marki na rynku. Operator logistyczny dostarczając towar we wskazane miejsce w stanie nienaruszonym, nie naraża własnej działalności na straty materialne.

Sprzedawca detaliczny oferując wysokiej jakości produkty również umacnia swoją pozycję na lokalnym rynku. Narzędziem pozwalającym na zachowanie pełnej kontroli nad stanem przechowywanych produktów są nowoczesne systemy monitoringu temperatur.

Monitoring temperatury receptą na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania produktów.

Nowoczesne systemy monitoringu temperatury to szereg współpracujących ze sobą elementów w postaci czujników stale kontrolujących aktualny stan temperatury oraz wilgotności powietrza w przestrzeni, w której przechowywane są produkty. Przestrzenią obsługiwaną przez system może być zarówno mała lodówka, mieszcząca kilkanaście ampułek szczepionki, jak i wielkogabarytowy magazyn z piętrowymi regałami pełnych owoców i warzyw.

W zależności od rozmiarów i kształtu przestrzeni magazynowej dobierana jest ilość i rozmieszczenie poszczególnych sensorów. Zbierane przez nie dane trafiają drogą radiową do systemu, gdzie są magazynowane. W systemie określa się również normy dedykowane konkretnym produktom, konieczne do zapewnienia im odpowiednich warunków składowania.

W sytuacji przekroczenia tych norm, spowodowanych awarią sprzętu chłodniczego lub innym zdarzeniem losowym, system alarmuje odpowiednie osoby o zagrożeniu, by te mogły podjąć konieczne kroki w celu poprawy warunków środowiskowych w przestrzeni magazynowej lub w razie możliwości zapewniły narażonemu towarowi nowe miejsce składowania o odpowiednich dla niego warunkach.

Mapowanie rozkładu temperatur pozwala zapewnić odpowiednie warunki magazynowania produktów.

Przed instalacją systemów pomiarowych temperatury, konieczne jest wykonanie procesu mapowania rozkładu temperatur w przestrzeni magazynowej. Zbadanie dokładnego rozkładu temperatur daje informacje dotyczące mocnych i słabych punktów pomieszczeń mających spełniać rolę magazynową.

Na podstawie stworzonego raportu właściciel magazynu może podjąć kroki mające na celu dokonanie niezbędnych zmian instalacyjnych w celu optymalizacji temperaturowej przestrzeni. Wykonanie mapowania rozkładu temperatur pozwala także, na dokładne określenie miejsc krytycznych, w których powinny znaleźć się sensory systemu monitoringu temperatury.

Źródło: m2mteam.pl – monitoring temperatury