Z różnego rodzaju zobowiązaniami finansowymi mamy do czynienia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Są także sytuacje, w których ktoś jest nam coś winien, a my nie jesteśmy w stanie tego wyegzekwować.  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego może okazać się jedyną drogą na odzyskanie należnej nam wierzytelności.

Odbywa się na wiosek wierzyciela złożony do komornika sądowego. Postępowanie egzekucyjne to nic innego jak wykonywanie czynności poprzez strony oraz organy egzekucyjne. Czynności te odbywają się przy użyciu środków przymusu określonych w ustawie procesowej, w celu realizacji świadczenia zgodnego z  tytułem  egzekucyjnym.

Co to jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to  tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Klauzula wykonalności z kolei,  jest aktem sądowym stanowiącym o uprawnieniu do egzekucji oraz w razie potrzeby oznaczającym zakres tej egzekucji. W praktyce oznacza to, że aby postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi mogło zostać wszczęte, to sąd musi stwierdzić, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania.

Kto to jest wierzyciel, a kto to jest dłużnik?

Wierzyciel jest to osoba fizyczna, bądź prawna uprawniona do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika na mocy powstałego zobowiązania, które łączy obydwie strony –wierzyciela i dłużnika.

I odwrotnie: Dłużnik to osoba fizyczna, albo prawna  zobowiązana do spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego na rzecz wierzyciela na mocy powstałego zobowiązania, które łączy obydwie strony – wierzyciela i dłużnika

Zobowiązanie, którego stronami są wierzyciel i dłużnik jest zatem stosunkiem prawnym, które z pozycji dłużnika określane jest jako dług, a z pozycji wierzyciela jako wierzytelność.

Kto to jest komornik sądowy i jak wygląda jego praca?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (nie urzędnikiem państwowym), działającym przy sądzie rejonowym i  pod nadzorem prezesa właściwego dla wybranego sądu rejonowego. Komornik zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w tak zwanej drodze przymusu egzekucyjnego. Dokonuje wszelkich rozstrzygnięć dotyczących roszczeń cywilnych – zarówno materialnych, jak i niematerialnych (np. eksmisji). Komornik działa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksem Postępowania Cywilnego. W czasie swojej pracy, komornik podlega szczególnej ochronie prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Należy nadmienić również, że podczas wykonywania swoich czynności jest niezawisły i podlega jedynie ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik może pracować w terminie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. W przypadku kiedy przerwanie czynności związanych z zajęciem wierzytelności mogłoby skutkować niemożnością dokończenia egzekucji, praca komornika może zostać przedłużona poza wyżej wymienione ramy czasowe. W trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych, komornik zwany organem egzekucyjnym zobowiązany jest do posiadania i umieszczenia w widocznym miejscu identyfikatora służbowego, który wydawany jest przez Krajową Izbę Komorniczą.

Warto wiedzieć i pamiętać, że żaden komornik, czy to Komornik Warszawa Mokotów czy jakikolwiek inny,  nigdy nie może wkroczyć na drogę postępowania egzekucyjnego na własną rękę. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela i za złożeniem tytułu wykonawczego. I to wierzyciel decyduje jakie środki komornik ma podjąć, w celu odzyskania wierzytelności. Czy to ma być zajęcie konta bankowego, zajęcie wynagrodzenia, czy może ruchomości (np. wyposażenie mieszkania, sprzęt AGD, RTV), czy może nieruchomości (np. mieszkanie, działka). Wszystko to oczywiście w oparciu o określone przepisy dotyczące przymusowego zajęcia składników majątku dłużnika.

pozycjonowanie stron warszawa