Pełnomocnictwo to instrument prawny, który upoważnia wyznaczonego przedstawiciela, znanego jako pełnomocnik, do działania w imieniu mocodawcy. Oznacza to, że pełnomocnik może dokonywać czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, reprezentując i działając w imieniu mocodawcy. Nie można upoważnić pełnomocnika “do wszystkiego”. Umowa może upoważnić zaufanego pełnomocnika do zajmowania się sprawami związanymi ze zdrowiem mocodawcy, rozstrzygania spraw spadkowych, dokonywania przelewów, podpisywania określonych dokumentów, sprzedaży aktywów, takich jak samochody lub nieruchomości reprezentowania mocodawcy przed władzami.

Muszą być to konkretne zadania wyznaczone w odpowiedniej formie pisemnej, które często musi poświadczyć notariusz Warszawa Białołęka to kwestie które często idą ramię w ramię, ponieważ w tej dzielnicy mieści się wiele rozwijających się firm.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

  • Pełnomocnictwo ogólne przyznaje pełnomocnikowi szerokie uprawnienia. Jest on zazwyczaj wykorzystywany do codziennych zadań tzw. zwykłego rzędu:  umożliwia pełnomocnikowi reprezentowanie mocodawcy przed urzędami, władzami i instytucjami. Pełnomocnictwo ogólne, choć musi być sporządzone w formie pisemnej, nie wymaga poświadczenia notarialnego.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe umożliwia pełnomocnikowi wykonywanie zadań zwykłego rzędu oraz do odpowiednich czynności określonych ustawą. Na przykład umożliwia de facto prowadzenie firmy w imieniu mocodawcy: zawierać umowy z pracownikami czy wynajmować nieruchomości. Wymaga notarialnego poświadczenia.
  • W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak transakcje na rynku nieruchomości lub sprzedaż samochodu, konieczne jest pełnomocnictwo szczególne. Wymaga ono sporządzenia aktu notarialnego.
  • W postępowaniu sądowym pełnomocnictwo może upoważniać pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w sądzie – z reguły jednak wtedy nie możemy wskazać dowolnej osoby. Mogą zachodzić różne okoliczności.

Należy pamiętać, że obecność pełnomocnika nie jest wymagana przy udzielaniu pełnomocnictwa. Mocodawca, jako osoba udzielająca pełnomocnictwa, musi jedynie stawić się przed notariuszem i złożyć oświadczenie woli. To jednak nie jedyna funkcja, jaką może pełnić notariusz, który może być pomocny kiedy występuje odrzucenie spadku, co też istotnym problemem prawnym dla wielu z nas, i w tym wypadku też warto wybrać kompetentną kancelarię adwokacką. Przy podziale majątku ważna będzie też umowa majątkowa