Brak wypłaty wynagrodzenia to sytuacja, której z całą pewnością każdy pracownik pragnie uniknąć. Ściśle rzecz ujmując, jest to zazwyczaj naruszenie prawa pracy. Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie za pracę na czas i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę. Tylko wyjątkowo rzadkie okoliczności mogą usprawiedliwiać wstrzymanie wypłaty.

Pozbawienie wynagrodzenia w wyniku wadliwej pracy

Pracodawca, korzystając z przepisów prawa pracy, ma prawo do wstrzymania wynagrodzenia tylko w przypadkach ściśle określonych. Należy do nich wykonanie nałożonych obowiązków w sposób wadliwy przez pracownika.

Jeżeli z winy pracownika dojdzie do wadliwego wykonania produktów bądź usług, zgodnie z art. 82, paragraf 1 Kodeksu Pracy, nie przysługuje mu z tego względu wynagrodzenie. Jednocześnie, drugi paragraf tego artykułu wyraźnie podkreśla, że w sytuacji, gdy pracownik tę wadliwość usunie, wynagrodzenie musi zostać wypłacone (jednak bez zapłaty za czas, w którym ta wadliwość była niwelowana – pracownik powinien dokonać tego niejako poza swoją podstawową pracą).

Oczywiście, pracodawca nie może w dowolny sposób uznać, że doszło do wadliwej realizacji pracy i na takiej podstawie dojść do wniosku, że nie musi wypłacać należnego wynagrodzenia. To na pracodawcy ciąży w tej sytuacji obowiązek udowodnienia faktycznej winy pracownika. A ta z kolei musi wynikać ze złej pracy, a nie, na przykład, z przemęczenia czy niedostatecznych kwalifikacji osoby zatrudnionej. Do tego pracodawca powinien wykazać, że do wadliwej realizacji doszło z winy konkretnego pracownika (ma to znaczenie, chociażby, w zakładach produkcyjnych, które zatrudniają dużą liczbę personelu).

Co zrobić, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia?

Pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć pracownik w obliczu braku wypłaty wynagrodzenia, jest skontaktowanie się z pracodawcą i zapytanie o przyczyny opóźnienia. Możliwe, że jest to spowodowane błędem w księgowości lub problemem technicznym z bankiem. Jeśli jednak pracodawca nie dostarczy satysfakcjonujących odpowiedzi lub kontynuuje wstrzymywanie wynagrodzenia pod błahym pretekstem, pracownik powinien skonsultować się z takim specjalistą, jak radca prawny czy adwokat prawa pracy.

Prawnicy prawa pracy są specjalistami w dziedzinie przepisów dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i praw pracowniczych. W sytuacji braku wypłaty wynagrodzenia, to właśnie prawnik może doradzić pracownikowi, jakie kroki podjąć. Do tego, stając się pełnomocnikiem pracownika, jest w stanie dopełnić w jego imieniu wszelkich formalności.

Działania pracownika, gdy nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia

Brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę wiąże się z szeregiem konsekwencji. Dla pracownika jest to, oczywiście, utrata środków do życia. Dla pracodawcy natomiast działanie takie skończyć się może konsekwencjami prawnymi.

Pracownik otrzymuje bowiem narzędzia do wywalczenia należnej mu wypłaty. Taki fakt może zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo pracownik, zwykle z pomocą swojego pełnomocnika, czyli prawnika prawa pracy, może skierować sprawę do sądu pracy, który może zasądzić na korzyść pracownika zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami ustawowymi.

W momencie, gdy pracownik będzie w stanie udowodnić, że na skutek braku wypłaty doszło do szkody, może też domagać się od pracodawcy odszkodowania. Warto tę kwestię skonsultować dokładnie ze swoim prawnikiem prawa pracy, który pomoże ustalić, jaki jest rozmiar tejże szkody. Konieczne będzie również wyraźne wskazanie ciągu przyczynowo – skutkowego pomiędzy brakiem wynagrodzenia a zaistniałą szkodą.

Brak wypłaty wynagrodzenia stanowi poważne naruszenie praw pracownika i zawsze powinno skutkować natychmiastowym działaniem. Porada prawnika prawa pracy jest nieocenionym wsparciem w takich sytuacjach, zarówno pod kątem rozwiązania problemu, jak i dalszej ochrony praw pracowniczych.

Artykuł promocyjny.

Źródło zdjęcia:
https://www.freepik.com/free-photo/front-view-young-female-office-working-tablet_6083645.htm#fromView=search&page=1&position=15&uuid=3924a22b-7712-432d-8230-c4ecc1e9e069