Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Tworzą ją dwa rodzaje wspólników: komplementariusze (odpowiadają bez ograniczenia za zobowiązania spółki) i komandytariusze (posiadają ograniczoną odpowiedzialność).

Mimo że spółka komandytowa jest elastyczną i ciekawą forma prowadzenia działalności, przez wiele lat początkujący przedsiębiorcy często unikali zakładania działalności w takiej postaci. Spowodowane było to faktem, że ustawa o rachunkowości przewidywała dla nich jedynie prowadzenie pełnej księgowości, która wiąże się z bardziej skomplikowanymi procedurami rachunkowymi. Obecnie jednak przepisy uległy zmianie i w określonych wypadkach dla spółek komandytowych można prowadzić uproszczoną i mniej uciążliwą księgowość.

Kiedy spółka komandytowa może prowadzić uproszczoną księgowość?

Uproszczona księgowość przewidziana jest dla jednostek mikro i małych jednostek. Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji jednostek mikro mają te spółki, które w obowiązującym roku obrotowym i roku go poprzedzającym spełniły minimum dwa z trzech warunków. Po pierwsze suma aktywów takiej spółki nie może przekroczyć 17 mln złotych. Po drugie jej przychody netto ze sprzedaży nie mogą wynosić więcej niż 34 mln złotych, a po trzecie roczne zatrudnienie w takiej firmie nie może przekroczyć 10 osób. Z kolei, aby prowadzić uproszczoną księgowość dla małych jednostek, należy spełnić dwa z trzech warunków: posiadać sumę aktywów nieprzekraczającą 17 mln złotych, przychody netto ze sprzedaży nieprzekraczające 34 mln złotych oraz średnioroczne zatrudnienie nieprzekraczające 50 osób.

Jakie ułatwienia gwarantuje uproszczona księgowość?

Uproszczona księgowość pozwala spółkom komandytowym na stosowanie szeregu ułatwień w prowadzeniu ewidencji – mogą one odrzucić niektóre elementy sprawozdania finansowego, a inne znacznie uprościć. W przypadku jednostek mikro możliwe jest pominięcie informacji dodatkowej i przygotowanie informacji do bilansu. Dla tego rodzaju przedsiębiorstw przewidziany jest również znacznie uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat – ograniczone są one do kilku pozycji. W przypadku spółki komandytowej spełniającej kryteria małej jednostki nie ma obowiązku sporządzania zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Spółka komandytowa nie płaci podatku dochodowego – zobowiązanie to przewidziane jest dla wspólników spółki. Podzielenie kosztów i przychodów przedsiębiorstwa zależne jest od określonego w umowie stopniu udziałów w zyskach i stratach. Pamiętać należy również, że spółka komandytowa ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Źródło: MDDP Outsourcing – Księgowość Warszawa