Podstawowym dokumentem, na którego podstawie wydawane są pozwolenia wodnoprawne, jest operat. Zawiera on szczegółowe rozwiązania techniczne, które określają wpływ robót budowlanych na środowisko wodne. Dlatego też tak ważne jest, aby operat sporządzony był przez doświadczonego i sprawdzonego specjalistę z obszaru geotechniki.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Operat to dokument, który zawiera pisemne i graficzne opracowanie określonego zagadnienia od strony technicznej. Będzie potrzebny na przykład w razie ubiegania się o zezwolenie na budowę stawu, małej elektrowni wodnej, czy też przystani. Powinien precyzyjnie wskazywać sposób wykorzystania wód, odprowadzania ścieków oraz wykonania określonych urządzeń wodnych, których wymaga dana inwestycja. Część opisowa musi określać m.in. podstawę prawną opracowania operatu, cel i zakres korzystania z wód oraz wpływ planowanej działalności na wody powierzchniowe i podziemne. Należy również przedstawić plan działania na wypadek awarii lub wstrzymania działalności, a także opisać sposoby ochrony przyrody w obszarze planowanej inwestycji. Natomiast część graficzna operatu to nic innego jak poglądowy rysunek przedstawiający lokalizację planowanych działań. Musi obejmować plan zagospodarowania przestrzennego terenu, schemat technologiczny występujących na nim obiektów. Wymagane jest również określenie stanu prawnego nieruchomości i dołączenie wykazu właścicieli gruntów. Dodatkowo graficzna część operatu powinna być uzupełniona o rysunki z inwentaryzacji wszystkich obiektów technologicznych położonych na obszarze planowanej działalności gospodarczej oraz przekroje (poprzeczne i podłużne) urządzeń wodnych.

Kto może sporządzić operat wodnoprawny?

Wszelkie dokumenty hydrologiczne, na których na podstawie prowadzone są prace z zakresu budownictwa wodnego oraz zarządzania zasobami wodnymi, mogą być tworzone tylko przez wykwalifikowane osoby. Do opracowania operatu wodnoprawnego najlepiej wybrać firmę, która cieszy się uznaniem na rynku. Cena nie powinna mieć decydującego znaczenia przy wyborze. Najlepiej kierować się kompetencjami i doświadczeniem specjalistów. Ostateczny koszt uzależniony jest również od rodzaju obiektu i jego przeznaczenia.

Operaty wodnoprawne – Warszawa

Wybór specjalisty z województwa mazowieckiego, który sporządzi profesjonalną dokumentację hydrologiczną, powinien być poprzedzony analizą referencji o usługach świadczonych przez firmę. Konkurencja na rynku jest bardzo duża. Przydatne mogą okazać się opinie pozostawione na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także na różnego rodzaju forach tematycznych. Operaty wodnoprawne w Warszawie przygotowywane przez rzetelne firmy oferują kompleksowe usługi. Są realizowane przez specjalistów, którzy pomogą dodatkowo uzupełnić wszelkie braki w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej i odnaleźć się w gąszczu zawiłości prawnych z zakresu gospodarki wodnej.

Geotechnika – Warszawa

Decydując się na rozpoczęcie działalności, która ma wpływ na środowisko wodne, warto skorzystać również z usług geotechnika, który przeprowadzi badania gruntu. Jego opinia będzie istotna na dalszym etapie prac architekta i pozostałych wykonawców. Co prawda nie jest to element wymagany przez przepisy prawne, ale profesjonalna opinia pozwoli uniknąć wielu problemów. Wynajęcie geotechnika pomoże określić poziom wód gruntowych i ocenić, w jakim stopniu może on się podnosić. To z kolei pozwoli zminimalizować ryzyko osuwisk.

Treść operatu wodnoprawego obwarowana jest szeregiem wymagań prawnych. Musi być zgodna z projektami budowlanymi i zawierać prawidłowe obliczenia. To na jego podstawie organy administracyjne wydają bowiem pozwolenia wodnoprawne. Aby przyspieszyć całą procedurę, warto wybrać doświadczonego specjalistę z zakresu geotechniki.