Zapisy do Akcji
rozpoczęły się 7 grudnia i trwały do 11 grudnia.

Mamy już
zarejestrowanych prawie 7 tys. uczestników. Podczas „Zimy w Mieście” 2020 było
ich około 11 tys., ale tegoroczna edycja, zgodnie z wytycznymi MEN, jest
ograniczona tylko do uczniów najmłodszych klas I-IV. Chcieliśmy odciążyć
rodziców i przyjąć wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami, żeby zapewnić im
tak ważny kontakt z rówieśnikami, ale ministerstwo się nie zgodziło
– mówi
Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

W środę, 16 grudnia,
od godz. 12.00, na stronie https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, po zalogowaniu się
na koncie, są dostępne informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do Akcji. 

Do 18 grudnia, do
godz. 15.00, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć dokumenty
(potwierdzenie opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat oraz wydruk karty
kwalifikacyjnej z załącznikami) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało
zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do danej placówki
podejmie organizator wypoczynku.

Już 22 grudnia o
godz. 15.00 startują zapisy na wolne miejsca.

Feryjne Placówki
Edukacyjne

Placówki będą działać
przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając
opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe
w Warszawie z klas I-IV szkoły podstawowej (zgodnie z wytycznymi MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole).

Udział we wszystkich
zajęciach jest bezpłatny. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą jedynie opłaty za
posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł
dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę.
Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za
obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę
oraz wyżywienie również podczas ferii zimowych.

Rodzice/opiekunowie
prawni uczestników są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi oraz
zaakceptowania regulaminu dotyczącego udziału i stosowania zasad obowiązujących
podczas Akcji „Zima w Mieście” na terenie placówki w związku z pandemią
Covid-19.

Zasady opieki nad
dziećmi podczas ferii

Stworzenie
bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla stolicy priorytetem,
dlatego zgodnie z wytycznymi grupy będą liczyły 12 uczniów, a program
wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej
okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Nie
będzie oferty ogólnomiejskiej.

Wychowawcy będą
organizować na terenie placówek zajęcia plastyczne, edukacyjne, kulturalne oraz
sportowe. Wyjścia
z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej –
głównie do miejsc otwartych np. parków, lasu, na tereny zieleni. Placówki będą
mogły korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych organizujących m.in.
zajęcia plastyczne czy artystyczne.

Będzie
atrakcyjnie i bezpiecznie. Zajęcia planowane są w ramach jednej 12-osobowej
grupy przebywającej razem z wychowawcą na tygodniowym turnusie, bez mieszania
się z innymi grupami
– dodaje wiceprezydent.

Informacje dotyczące
Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 są dostępne na stronie Akcji.