Mapa akustyczna obrazuje narażenie na różne rodzaje hałasu na
całym obszarze miasta. Jest jego czytelną i dostępną on-line wizualizacją. Służy
głównie do kompleksowego informowania lokalnej społeczności o zagrożeniach
hałasem. Ponadto jest ona podstawą do opracowania danych dla państwowego
monitoringu środowiska. Na jej podstawie tworzone są i aktualizowane programy
ochrony środowiska przed hałasem, czyli dokumenty kształtujące politykę miasta na
kolejne 5 lat.

Na potrzeby wykonania najnowszej edycji mapy przeprowadzane
zostaną m.in. pomiary natężenia ruchu drogowego w minimum 600 punktach
pomiarowych. W celu weryfikacji modelu obliczeniowego dokonane zostaną pomiary
obejmujące: 60 punktów pomiarowych uwzględniających porę dnia i nocy; minimum
10 punktów pomiarowych mierzących metodą ciągłych, 24-godzinnych, pomiarów
hałasu drogowego; pomiary hałasu tramwajowego w 30 punktach oraz pomiary hałasu
kolejowego w 20 punktach. Dodatkowo, dla hałasu drogowego związanego z
eksploatacją Południowej Obwodnicy Warszawy, zostaną wykonane dodatkowo pomiary
w minimum 4 punktach (metodą ciągłych 24-godzinnych pomiarów hałasu).

Warszawa przykłada dużą wagę do ochrony mieszkańców przed hałasem.
Już w roku 1999 stworzony został Plan akustyczny Warszawy, który miał na
celu identyfikację zagrożenia mieszkańców hałasem drogowym, kolejowym
tramwajowym, lotniczym i przemysłowym. Nadmierny długookresowy hałas dotyka około
104 tys. mieszkańców Warszawy. Główny problem stanowi hałas drogowy – blisko 1/10
mieszkańców żyje w miejscu, gdzie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu. Pozostałe źródła mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, np. na
hałas tramwajowy narażonych jest 0,12% osób, na kolejowy 0,01%.

Miasto wykonało do tej pory – zgodnie z metodyką unijną – trzy edycje
Mapy akustycznej m.st. Warszawy (Mapa 2007 r., Mapa
2012 r.
i Mapa
2017 r.
) oraz uchwaliła trzy Programy
ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
(Program
2010 r.
, Program
2013 r.
i Program
2018 r.
). Mapy tworzone są co 5 lat, a
ich wykonanie jest obowiązkiem zapisanym w ustawie Prawo
ochrony środowiska

Szczegółowe informacje nt. przetargu na sporządzenie mapy
akustycznej m.st. Warszawy można znaleźć na stronie
internetowej m.st. Warszawy
. Termin
składania ofert mija 16 sierpnia 2021 o godzinie 12:00.