To wszystko to tylko część działań, które w 2020 roku przeprowadziliśmy w zakresie ochrony środowiska.

Rok 2020 przyniósł liczne ograniczenia, jednakże działania dotyczące środowiska mogliśmy przeprowadzić bez większych zmian. Jeden z największych projektów, którymi się aktualnie zajmujemy to stworzenie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. W ubiegłym roku stworzono projekt oraz przeprowadzono jego wieloetapowe konsultacje społeczne. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie projektu na sesji Rady Miasta i poddanie go pod głosowanie.

Kontrola stanu miejskiej zieleni

Pośród działań dotyczących środowiska należy wymienić również te, które ułatwią nam zarządzanie terenami zieleni w mieście, w tym 9 milionami drzew, które rosną na terenie stolicy. Są wśród nich:

 • Mapa Koron Drzew – prace nad wykonaniem II części  projektu zostały ukończone w grudniu 2020 rMapa Koron Drzew dla całej Warszawy dostępna jest w serwisie mapowym UM.  Mapa dostarcza informacji o zasięgu koron drzew oraz ich zróżnicowaniu gatunkowym i kondycji zdrowotnej.
 • Mapa Zarządców Terenów Zieleni – powstała na podstawie danych z 96 jednostek, dotyczy 21 141 obiektów terenowych; na tym etapie jest to narzędzie wewnętrzne, jednak docelowo zostanie udostępniona także mieszkańcom.
 • serwis Wiem o Wycince – prezentuje informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów,
 • Miejski Serwis Mapowy – zakładka „ZIELEŃ”
 • aplikacja MoDrzew – wdrożenie i rozwój narzędzi informatycznych służących zarządzaniu drzewami. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie dla ogrodników zajmujących się utrzymaniem drzew na terenach administrowanych przez miasto.

Dotacje ekologiczne

W ramach ochrony środowiska mieszkańcy mogli ubiegać się o dotacje udzielane na:

 • likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – 413 dotacji, łącznie 1,64 mln zł;
 • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest – 121 dotacji, łącznie 2,15 mln zł;
 • budowę urządzeń do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych – 754 dotacje, łącznie 2,6 mln zł.

W 2020 udzieliliśmy 1288 dotacji na ww. cele, na łączną kwotę 6,4 mln zł. Dotacje pozwoliły na usunięcie i unieszkodliwienie 280 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest i zbudowanie zbiorników retencyjnych o pojemności 1952 m³.

Dotacje są nadal udzielane. Wnioski na inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku przyjmowane są do końca marca. Wszelkie informacje o dotacjach znajdują się na stronie zielona.um.warszawa.pl

Dbałość o zieleń

W ubiegłym roku ustanowione zostały 4 nowe pomniki przyrody, a kolejne wnioski czekają na głosowanie Rady m.st. Warszawy. Tą szczególną ochroną objęliśmy: dąb szypułkowy (Mokotów), lipę szerokolistną (Włochy), jesion wyniosły (Mokotów) oraz kasztanowca białego (Mokotów). Zajmowaliśmy się także nadzorem nad różnymi formami ochrony przyrody, przeprowadziliśmy m.in. naziemny skaning laserowy dębu szypułkowego Mieszko I, wykonaliśmy ekspertyzy dendrologiczne 160 drzew. Przeprowadzaliśmy także różnego typu badania, inwentaryzacje przyrodnicze, prace pielęgnacyjno-zabezpieczające, procedury przejęcia terenów pod zalesienie oraz eliminowaliśmy szkodniki.

Przeprowadzane ekspertyzy dendrologiczne drzew weryfikują ich stan zdrowotny i oceniają zagrożenie stwarzane przez drzewa. Określają także konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne, aby to zagrożenie wyeliminować i poprawić kondycję pomników przyrody. Wykonany laserowy skan pomnika przyrody miał na celu ocenę statyki i zachowania drzewa obecnie i w przyszłości.

Zwierzęta w mieście

Uchwaliliśmy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy, w ramach którego:

 • zaczipowaliśmy 3 375 psów i kotów – łączny koszt: 135 823,18 zł. Od 2007 r. zaczipowaliśmy i zarejestrowaliśmy w bazie Safe-Animal 104 214 zwierząt;
 • wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy 2 546 psów i kotów – łączny koszt: 469 160 zł. Od 2012 r. przeprowadziliśmy 15 956 takich zabiegów.
 • kupiliśmy 235 338 kg karmy dla kotów wolno żyjących – koszt: 1 599 922 zł;
 • udzieliliśmy dotacji 20 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt na kwotę 900 tys. zł.

Zawarliśmy także porozumienia z sąsiednimi gminami w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Oprócz tego zrealizowaliśmy 2 projekty z budżetu obywatelskiego:

 • ustawienie i obsługa w miesiącach zimowych dwóch automatów na karmę dla kaczek w parkach Moczydło oraz Szymańskiego,
 • budowa wieży dla jaskółek oknówek w pobliżu ul. Witolińskiej na Pradze-Południe.

Hałas

Zbadaliśmy oddziaływanie akustyczne kilkudziesięciu obiektów w ponad 70 punktach pomiarowych, w tym wykonano:

 • 5 wizji akustycznych w terenie w ramach przygotowania pomiarów;
 • pomiary hałasu przemysłowego w dzień – w 25 obiektach;
 • pomiary hałasu przemysłowego w nocy – w 15 obiektach;
 • przeprowadziliśmy monitoring hałasu komunikacyjnego w 3 lokalizacjach;
 • w 3 obiektach określiliśmy poziom oddziaływania akustycznego.

Wykonane pomiary w większości wykazały brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Rozpoczęliśmy również prace dotyczące realizacji Mapy akustycznej m.st. Warszawy. Powstaje ona w celu informowania mieszkańców o tym, jakie są główne źródła i poziom średniorocznego hałasu w mieście. Dodatkowo będzie ona wykorzystywana do opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem i źródłem danych gdzie należy wprowadzić działania naprawcze – antyhałasowe.