Obecnie mamy zarejestrowanych ok. 450 kandydatów, a
kilkadziesiąt kolejnych zgłoszeń weryfikujemy. Choć do przeprowadzenia spisu
potrzebnych jest 745 rachmistrzów, to –  uwzględniając niezbędną rezerwę kadrową w
wysokości 25 proc. – liczba ta zwiększa się do 930 rachmistrzów. Dotychczas
kandydaci najchętniej wysyłali swoje zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub
poprzez ePUAP, ale można je również składać bezpośrednio w Urzędzie przy ul.
Kruczkowskiego 2 lub wysłać pocztą.

 

Kryteria naboru

Kandydatem na rachmistrza spisowego
może być osoba w wieku minimum 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną
opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem
polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć:
– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub
telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację
formularzową,
– zebranie danych według ustalonej metodologii i
zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów
spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w
gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych
w NSP 2021 mogą składać dokumenty:
– osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi –
stanowiska 16 i 17 – po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01),
– poprzez pocztę elektroniczną na
skrzynkę e-mailową urzędu [email protected],
– za pośrednictwem platformy ePUAP,
– wysyłając je poprzez operatora
pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu
można uzyskać na stronie BIP oraz
w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443
29 00, 22 443 29 01, e-mail: [email protected]

 

O
Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku.
Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br. Obecnie
procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz.
1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym
idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Spis Powszechny dostarcza urzędom
statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej
rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji
ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją
o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są
objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania.
Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza
Główny Urząd Statystyczny.