Trwa
nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów,
dotychczas zgłosiło się ok. 150 osób.

 

Dodatkowy
dzień pracy Urzędu

Zainteresowanie
jest na tyle duże, że w najbliższą sobotę Urząd m.st. Warszawy (siedziba Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich) przy ul. Kruczkowskiego 2 będzie otwarty w
godz. 9.00-14.00. Tego dnia będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z
naborem kandydatów na rachmistrzów w Spisie Powszechnym.

Kryteria naboru

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku pow.
18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej
średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz
nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza
spisowego będą należeć:
– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych
w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z
wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową,
– zebranie danych według ustalonej metodologii i
zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów
spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w
gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać
dokumenty:
– osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi –
stanowiska 16 i 17 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod
numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01),
– poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową
urzędu [email protected],
– za pośrednictwem platformy ePUAP,
– wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę
Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym
w Warszawie pod numerami telefonów 22 443 29 00, 22 443 29
01, e-mail: [email protected]

 

O
Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany
co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1
kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775
oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r.
(i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021
r.).
 

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych
informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze
demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej
gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach
mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie
mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania,
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie
będące mieszkaniami.

Narodowy
spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.