Wokół przepisów o potrzebie sporządzenia strategii podatkowej za ubiegły rok powstało wiele niejasności. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo dowiaduje się o tym fakcie dopiero po jego zakończeniu. W wyjaśnieniu kwestii nie pomógł nawet oficjalny komunikat wydany przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na częste zapytania dotyczące tego tematu.

Przepisy dotyczące sporządzania oraz opublikowania informacji o strategii podatkowej

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2021 roku przepisami obowiązek sporządzania oraz opublikowania informacji o strategii podatkowej dotyczy spółek, których roczny obrót przekracza 50 milionów euro. Oprócz tego sporządzanie i publikowanie informacji o strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych. Sankcje prawne związane z nieprzesłaniem urzędowi skarbowemu, któremu podlega przedsiębiorstwo, adresu strony internetowej, na której strategia podatkowa została opublikowana, obejmują karę grzywny do 250 000 zł. Jest ona nakładana zgodnie z artykułem 27c ustawy 8 ustawy o CIT. Powstał zatem problem polegający na tym, że spółki zazwyczaj dowiadują się o fakcie przekroczenia dopuszczalnego progu 50000000 € dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, za który miały sporządzić wspomnianą strategię podatkową. Powstał pewien paradoks, ponieważ wytyczne odnosiły się do przekazywania informacji o czymś, co w zasadzie ma się wydarzyć w czasie przyszłym. Zgodnie z wykładnią artykułu 27c ustawy o CIT mowa jest bowiem o realizowanej strategii podatkowej. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów dokładnie objaśniło, w jaki sposób należy interpretować postanowienia artykułu 27c. Według resortu przepisy nie nakładają nowych obciążeń podatkowych, które mogłyby nastręczać firmom dodatkowych problemów. Niestety podane przez Resort Finansów wytyczne spotkały się z powszechną krytyką przedsiębiorców i ekspertów podatkowych.

Kontrowersje wokół artykułu 27c ustawy o CIT

Zdaniem Ministerstwa Finansów w kwestii sporządzania strategii podatkowej za poprzedni rok w firmach, które teoretycznie osiągają obrót przekraczający 50 milionów euro rocznie, chodzi jedynie o zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii oraz przekazanie adresu tej strony naczelnikowi urzędu skarbowego. W związku z powyższym można wysnuć oczywisty wniosek, że Resort Finansów błędnie zakłada, iż każdy duży podatnik dysponuje przygotowaną i wdrożono strategią podatkową. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które odnoszą się do artykułu 27c ustawy o CIT, można odnieść słuszne wrażenie, że przepisy wymuszają wcześniejsze stosowanie czegoś, co nie jest obowiązkiem, jednakże powoduje znaczne obciążenia finansowe przedsiębiorstwa. Przygotowanie i wdrożenie strategii podatkowej wiąże się bowiem ze sporymi wydatkami. Nie ma tutaj mowy o wstecznym opodatkowaniu, ale treść artykułu 27c można rozumieć jako wsteczne wprowadzenie dodatkowego obowiązku. Wynika z tego, że Resort Finansów teoretycznie zakłada, iż duży podatnik opublikuje informację o realizacji strategii podatkowej, której może w ogóle nie posiadać.

Czy firma powinna mieć strategię podatkową i informować o niej?

W związku z przepisami podatkowymi powstało spore zamieszanie. Duże znaczenie ma ustalenie, czy firma powinna mieć strategię podatkową i informować o niej. W praktyce dane o przychodach za miniony rok podatkowy podatnicy uzyskują w momencie składania zeznania rocznego za miniony rok. Dopiero wówczas, stosując średni kurs euro NBP z 31 grudnia poprzedniego roku, mogą określić, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia wymaganego progu 50 milionów euro przychodów. W praktyce oznacza to, że dopiero wtedy mają obowiązek poinformowania na swojej stronie internetowej o posiadaniu i realizacji swojej strategii podatkowej za ubiegły rok kalendarzowy. Na przygotowanie oraz upublicznienie tych informacji przedsiębiorstwa mają czas do 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego. Należy pamiętać, że informacja o strategii złożona na przykład w 2022 roku za 2021 rok może zostać uznana za nieprawdziwą, jeżeli w 2021 roku firma nie posiadała i nie stosowała strategii podatkowej. W odpowiedzi na te zarzuty Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zobowiązanie wybranych podatników do podania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej pełni wyłącznie funkcję informacyjną, dedykowaną przeciętnym konsumentom, którzy pragną skorzystać z oferty danego podmiotu. Zdaniem ekspertów informacje o strategii podatkowej nie są główną wytyczną w podejmowaniu decyzji o nawiązaniu jakiejkolwiek współpracy z przedsiębiorstwem. Kwestia ta w dalszym ciągu nie została rozwiązana, co oznacza błędy w prawidłowym interpretowaniu treści artykułu 27c ustawy o CIT dla tak zwanych dużych podatników.

Problem z publikowaniem i wdrażaniem schematu podatkowego dla tak zwanych dużych podatników wiąże się z interpretacją artykułu 27c ustawy o CIT. Według doradców podatkowych kwestia powinna być jak najszybciej rozwiązana, ponieważ może nastręczać dużych trudności przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie realizowali strategii podatkowej.