Firma jest jak żywy organizm – musi umieć elastycznie dostosowywać się do zmian w otoczeniu w oparciu o posiadane zasoby. Osoby zarządzające firmą muszą mieć możliwość szybkiej i dokładnej oceny jej kondycji  – do tego właśnie służy raportowanie zarządcze.

Praktycznie każda firma posiada standardowe systemy księgowe, jednakże bazowe rozwiązania zazwyczaj zaspokajają jedynie wymogi prawne związane z raportowaniem podatkowym i VAT.

Jak więc sprawić, żeby cała wiedza o firmie, odzwierciedlona w bieżących zapisach księgowych była dostępna dla menedżera podejmującego decyzje strategiczne? Rozwiązaniem są systemy informatyczne wdrażane przez FlexiSolutions:

FlexiReconciliation

FlexiReconciliation to rozwiązanie pozwalające ograniczyć ryzyko nieprawidłowości w ewidencji księgowej. Wdrożenie  może być zintegrowane z dowolnym programem księgowym, a umożliwia:

  • sformalizowanie procedury weryfikacji poprawności sald na kontach księgowych;
  • wdrożenie kontroli wypełniania procedur i standardów księgowości;
  • nowoczesne zarządzanie wiedzą
  • przygotowanie szczegółowych raportów na życzenia audytora.

FlexiStatements

Oprogramowanie automatycznie aktualizujące wszelkie elementy zmienne sprawozdań finansowych. Pozwala na ograniczenie konieczności ręcznego wypełniania tabel i ich wielokrotnej aktualizacji w przypadku zmiany jakiegokolwiek zapisu księgowego. Dodatkowo automatyzacja eliminuje ryzyko błędu ludzkiego, skutkującego niespójnością sprawozdań.

FlexiWorkflow

Elektroniczny obieg dokumentów księgowych w firmie pozwalający na:

  • rejestrację elektroniczną dokumentów źródłowych;
  • proces akceptacji dokumentów w ramach workflow;
  • przegląd całej transakcji z użyciem widoku wyszukiwarki internetowej;
  • implementacje procedur obowiązujących w firmie
  • zwiększenie kontroli nad procesem zakupów

Ponadto rozwiązanie może być stosowane w formie wielopodmiotowej – szczególnie korzystne w przypadku grup spółek.

FlexiReporting

FlexiReporting automatyzuje raportowanie zarządcze firmy, umożliwiając ponadto wygodne prognozowanie finansowe. Raporty mogą być skonfigurowane pod kątem potrzeb managerów liniowych lub wyższego szczebla (funkcjonalnych). Kontroling otrzymuje zarówno dane zagregowane, jak i wieloprzekrojowe raporty pozwalające na bieżąco oceniać efektywność działania organizacji. Rozwiązanie pozwala na automatyzację miesięcznych sprawozdań finansowych – jest ono optymalne dla małych i średnich firm – opiera się na zasadzie dostosowania się do firmy, do jej specyfiki i dotychczas posiadanych systemów informatycznych, z których czerpie dane.

FlexiReporting zawiera także rozwiązania raportowe dla dużych firm, pozwalające prezentować dane np. w wielu walutach i rożnych standardach księgowych.

FlexiClosing

FlexiClosing jest narzędziem wspierającym proces zamykania okresów księgowych. Zawiera harmonogram zamknięcia miesiąca wraz z przypisanymi zadaniami oraz funkcjami/osobami je wykonującymi. Poszczególne zadania muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem – system wyklucza rozpoczęcie następnego kroku przed zakończeniem poprzedniego np. nie można rozpocząć analizy sald kont przed potwierdzeniem zaksięgowania wszelkich dokumentów do danego okresu. Kompletny harmonogram zamknięcia jest koordynowany i kontrolowany przez system, co pozwala na uniknięcie opóźnień oraz błędów wynikających z pominięcia jakiegokolwiek zadania.

FlexiControl

Wsparcie audytu procesów i ryzyk w firmie – w jednym systemie firma ma kompletne repozytorium wiedzy o potencjalnych ryzykach i wymaganych kontrolach w poszczególnych procesach. Poszczególne kontrole są przypisane zarówno do procesów i podprocesów, oraz do właścicieli biznesowych. Wykazane są również zależności pomiędzy ryzykami w poszczególnych procesach oraz ich wpływ na inne obszary biznesowe.

FlexiSolutions to pełen wachlarz możliwości kontrolnych i wspierających działanie firmy. Najcenniejsza w rozwiązaniach jest możliwość dostosowania do dowolnego systemu informatycznego posiadanego przez przedsiębiorstwo, co znacząco obniża koszt wdrożenia wybranych optymalizacji.

Inspirowane: flexisolutions.pl – controlling w firmie produkcyjnej