Jest to globalna akcja solidarnościowa, w ten sposób chcemy przypomnieć jak ważne dla losów naszej planety jest wypełnienie celów porozumienia.

12
grudnia 2015 roku przyjęto Porozumienie Paryskie, do którego przystąpiło prawie
190 krajów. Jest to pierwsze w historii, uniwersalne i prawnie wiążące
porozumienie w dziedzinie klimatu. Z okazji 5. rocznicy jego przyjęcia
iluminacja Pałacu Kultury i Nauki symbolicznie rozbłyśnie na zielono. Jest to globalna
akcja solidarnościowa. W ten sposób chcemy przypomnieć jak ważne dla losów
naszej planety jest wypełnienie celów porozumienia.

Porozumienie
paryskie określa ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed
groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Jego celem jest ograniczenie
globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C i utrzymanie go na poziomie
1,5°C. Porozumienie paryskie dąży również do poprawy zdolności krajów do
radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu i udzielenie im wsparcia.

Prezydent
Rafał Trzaskowski podkreśla ogromną rolę miast, regionów i władz lokalnych w
przeciwdziałaniu zmianie klimatu. Warszawa prowadzi aktywną politykę
klimatyczną, której celem jest wkład stolicy w wypełnienie zobowiązań
porozumienia. Miasto deklaruje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc[GA(1] . do
roku 2030 oraz neutralność klimatyczną miasta do roku 2050. Chcemy to osiągnąć
dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii,
niskoemisyjny transport oraz zazielenianie stolicy. Liczymy przy tym na realne
i odważne działania rządu w zakresie energetycznej transformacji kraju zgodnej
z europejskim nowym zielonym ładem.

Zielona Wizja Warszawy

3
grudnia 2020 r. Warszawa rozpoczęła realizację projektu Zielonej Wizji Warszawy
(Green City Action Plan). Jest to sztandarowy program Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju skierowany do dużych miast (ponad 100 tys. ludności), które
chcą prowadzić efektywną politykę zrównoważonego rozwoju.

Efektem
końcowym projektu będzie zestaw szytych na miarę działań dla Warszawy.
Integralną częścią powstałych rekomendacji i propozycji inwestycyjnych będzie
plan ich wdrożenia oraz szacowane koszty wraz ze wskazaniem źródeł finansowania,
a także  sposoby ich realizacji.

Warszawski Panel Klimatyczny

Warszawa
słucha głosu mieszkańców i włącza ich w przeciwdziałanie zmianie klimatu. W
listopadzie tego roku zorganizowaliśmy pierwszy w historii miasta panel
obywatelski, który był poświęcony tematowi zmiany klimatu. Wzięło w nim udział
90 losowo wybranych mieszkańców Warszawy. Celem Warszawskiego Panelu
Klimatycznego było wypracowanie przez panelistów rekomendacji w sprawie
zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł
energii w zasilaniu miasta.

Spośród
93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej
80 proc. uczestników. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że te
rekomendacje zostaną wdrożone przez miasto. Z rekomendacjami można się zapoznać
na stronie
Panelu
.