To jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W trakcie 15 lat realizowania programu, m.st. Warszawa przyznało ponad 9000 stypendiów uczniom i studentom ze stołecznych szkół i uczelni, przekazując na ten cel ponad 39 mln zł.

Nabór w dwóch etapach

Celem stypendiów jest dobrze ukierunkowane wsparcie dla utalentowanej młodzieży, uczącej się i studiującej w Warszawie, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający określonej wysokości. W 2020 r. była to kwota 1700 zł netto na członka rodziny.

Kluczowe jest też ponadprzeciętne zaangażowanie kandydatów w naukę, sport, sztukę lub działalność społeczną. Każdego roku nabór wniosków o stypendium prowadzony jest w dwóch etapach: pod koniec czerwca i w lipcu – dla uczniów oraz we wrześniu i na początku października – dla studentów.

– Warszawa jest miastem hojnie wspierającym młodych i wrażliwym na ich potrzeby, od lat  bardzo świadomie i konsekwentnie stawiającym na młodych – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Dzięki stypendiom m.st. Warszawy pomagamy określać młodym cele i stymulujemy ich rozwój osobisty i zawodowy tak, by te cele były osiągalne i osiągane.

Młodzi przyszłością Warszawy

Inauguracji 16. edycji programu towarzyszy kampania „Stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy” prezentująca cele i potencjał stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Kampania pokazuje, że przyszłość Warszawy leży w rękach młodych ludzi, którzy, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, mają szansę przygotować się do odpowiedzialnych zadań w przyszłości.

Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II – instytucja kultury m.st. Warszawy.