Jest to
inwestycja niezmiernie ważna dla całej Warszawy i nie tylko. W czasach, gdy
zmiany klimatyczne są tak dynamiczne, podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej społeczeństwa ma wielkie znaczenie dla naszego codziennego
funkcjonowania
– mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds.
zrównoważonego rozwoju i zieleni – Lasy Miejskie – Warszawa od lat działają
na tym polu, a Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli nasze działania uczynić
jeszcze skuteczniejszymi i bardziej dostępnymi –
podkreśla.

Z oferty edukacyjnej nowego Centrum
rocznie będzie korzystać około 25 000
osób. Będzie ona skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Znajdzie się w niej również szeroki wybór zajęć rodzinnych i
dla osób dorosłych. Działalność CEE dostosowana będzie dla osób
niepełnosprawnych. Zgodnie warunkami dofinansowania będzie miało charakter
ogólnopolski.

 

Projekt CEE

W zaprojektowanym budynku – o
powierzchni prawie 1000 m2 – znajdą się: sala konferencyjno-warsztatowa
dla 85 osób i 4 sale edukacyjne – dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych
uczniów. Centrum będzie obiektem energooszczędnym i ekologicznym, wykonanym w
technologii prefabrykowanej. Posiadać będzie tzw. zielony dach oraz
wykorzystywać będzie energię odnawialną (pompy ciepła,
panele fotowoltaiczne).

Koncepcja przewiduje retencję wody w
postaci ogrodu deszczowego oraz szczelne zbiorniki podziemne na wodę deszczową
wykorzystywaną na potrzeby terenu zielonego otaczającego budynek. Na dachu
zaprojektowano łatwe w utrzymaniu i pielęgnacji rośliny ekstensywne oraz
pokrycie żwirowe zapewniające retencję wód opadowych.

Na terenie planowanej inwestycji
znajduje się leśniczówka ujęta w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Po
jej gruntownym remoncie znajdzie się tam przestrzeń ekspozycyjna.

Finansowanie:

Budowa
Centrum Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim zostanie dofinansowana
z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 9 859 013
zł.
Łączny koszt budowy nowego Centrum
oraz remontu leśniczówki wyniesie 14 233 608 zł.

Centrum
Edukacji Ekologicznej przy lesie Młocińskim rozpocznie działalność w 2024 roku.

O Centrum

Celem Lasów Miejskich – Warszawa jest
utworzenie nowoczesnego centrum edukacyjnego, które będzie służyć:

 • podnoszeniu
  poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • promowaniu
  zasad zrównoważonego rozwoju,
 • upowszechnianiu
  wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
 • krzewieniu
  wiedzy o środowisku leśnym oraz o funkcjonowaniu ekosystemu leśnego i
  równoważonej gospodarce leśnej,
 • kształtowaniu
  zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacji
  społecznej – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
  środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • zwróceniu
  uwagi na znaczenie edukacji ekologicznej społeczeństwa dla kształtowania
  właściwych zachowań w środowisku i aktywnych działań na rzecz jego ochrony,
 • tworzeniu
  zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, regionalną i ogólnopolską bazę
  edukacyjną,
 • promocji
  idei kształcenia przez całe życie,
 • uświadomieniu
  roli i znaczenia lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miasta,
 • podnoszeniu
  świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich
  funkcji lasu.