Dbamy o bezpieczeństwo osób korzystających z przewozu osób lub taksówek na terenie Warszawy. Wspólnie ze służbami kontrolnymi kontynuowaliśmy współpracę w zakresie działań kontrolnych podmiotów wykonujących transport drogowy osób.

O 5,5 tys. taksówek więcej

W 2020 roku po warszawskich ulicach poruszały się 17 004 taksówki. To o 5567 więcej niż w 2019 roku. Tak znaczący wzrost to konsekwencja uregulowania prawnego statusu przewozu osób samochodem osobowym. Prezydent m.st. Warszawy jako organ licencyjny w 2020 r. wydał łącznie 1120 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, w tym:

* 1062 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką oraz 5999 wypisów z licencji,
* 35 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 58 wypisów z licencji,
* 23 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 36 wypisów z licencji.

Nieprawidłowości w ponad 40 proc. przypadków

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego czy Strażą Graniczną prowadził w 2020 r. kontrole legalności przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie Warszawy, przestrzegania przez przewoźników obowiązujących norm prawnych, zarówno tych z zakresu transportu drogowego, jak i prawa o ruchu drogowym, a także szeroko rozumianego prawa podatkowego czy też prawa cudzoziemców w zakresie legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP.

Efektem tej współpracy było przeprowadzenie 1207 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 502 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Do najczęściej występujących naruszeń należały:

* wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji (187 przypadków),   
* wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem niezgłoszonym do licencji (66 przypadków),
* brak kasy fiskalnej (200 przypadków),
* brak badań kierowcy (176 przypadków),
* brak identyfikatora lub nieprawidłowo oznakowany pojazd (147 przypadków).  

Ponadto zatrzymano 52 dowody rejestracyjne. W przypadku 12 cudzoziemców wykonujących przewóz osób pojazdem nieoznakowanym jak taksówka, Straż Graniczna wszczęła procedurę wyjaśniającą w zakresie legalności ich pobytu w Polsce. Szczególnie niepokojący jest fakt ujawnienia wśród kontrolowanych kierowców 5 osób poszukiwanych przez organy ścigania.

W efekcie nałożono 479 mandatów karnych na łączną kwotę 322 380 zł oraz skierowano 190 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu. Dodatkowo Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi postępowania celem nałożenia kar w drodze decyzji administracyjnych. Co ważne, suma kar pieniężnych nałożonych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi u tego samego przewoźnika podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 14 tys. zł.

Co 12 kierowca bez prawa jazdy

W czasie działań kontrolnych sprawdzono kierowców tylko pod kątem przepisów prawa
o ruchu drogowym. Spośród 629 kierowców pojazdów nieoznakowanych „wykonujących transport”:

* 52 kierowców poruszało się pojazdami bez uprawnień do kierowania,
* 3 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
* 26 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
* 3 kierowców kierowało po spożyciu alkoholu,
* 80 kierowcom odholowano samochód.

Ponad 200 cofniętych licencji

W czasie kontroli, po stwierdzeniu nieprawidłowości, są podejmowane określone działania – począwszy od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia, po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji w przypadku ujawnienia ponownego naruszenia tych samych przepisów prawa.

Realizując ustawowo nałożone obowiązki, sprawdziliśmy 346 przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do posiadania udzielonej licencji bądź zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych:

* wydano 239 decyzji o cofnięciu posiadanych uprawnień na transport drogowy
* wydano 174 decyzje o nałożeniu kary (w wysokości 500 zł) na podstawie art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, w związku z niezwróceniem druku licencji bądź zezwolenia;
* wystawiono 165 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należnych wierzytelności.

Postępowania na podstawie zgłoszeń pasażerów

W 2020 r. przeprowadzono 61 postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem pasażerów dotyczących nieprawidłowo wykonanej usługi, z których 7 zakończyło się udzieleniem przewoźnikowi ostrzeżenia, a w 2 przypadkach wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia posiadanej licencji.

Weryfikacja zgłoszenia następuje poprzez analizę dokumentacji przekazanej przez zgłaszającego, wezwanie przewoźnika do złożenia wyjaśnień, uzyskanie informacji od korporacji taksówkowych oraz – w przypadku dalszych wątpliwości – przeprowadzenie konfrontacji osoby zgłaszającej z przewoźnikiem celem ustalenia faktycznego przebiegu zdarzeń. W 10 przypadkach powiadomiliśmy urząd skarbowy w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach dochodu.

Wsiadając do taksówki sprawdź:

* Czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem. Szczegółowy opis dodatkowego oznakowania warszawskiej taksówki dostępny jest pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taxi-sprawd-zanim-wsi-dziesz-0
* Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń.
* W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.s