W związku ze zmianą stawki bazowej czynszu (obowiązującej w strefie miejskiej) w mieszkaniach komunalnych zmieni się stawka dla strefy peryferyjnej – 8,05 zł/m² oraz strefy centralnej – 9,83 zł/m². Nieznacznie zmieni się również czynsz dla lokali z najmem socjalnym z kwoty 1,60 zł/m² na 1,76 zł/m2.

5x zmieniony czynsz przez pokolenie
Przez 21 lat tzw. stawka bazowa czynszu za 1 m² w mieszkaniach komunalnych zmieniła się 5 razy. Od 1999 roku wynosiła 2,49 zł i w tej wysokości obowiązywała aż przez 10 lat. W tym czasie Warszawą rządziło 7 prezydentów. Kolejna zmiana stawki czynszu nastąpiła w 2009 roku do wysokości 6 zł/m². W czasie, gdy w stolicy wybudowano centralny odcinek II linii metra, stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych pozostała bez zmian. W 2014 roku została zmieniona i od tego czasu wynosiła 7,39 zł aż przez 6 lat, do maja 2020 roku. W tym roku obowiązuje stawka bazowa na poziomie 8,13 zł/m². Od marca przyszłego roku wyniesie 8,94 zł/m².

Stolica jednym z tańszych miast w Polsce
Warszawa jest jednym z tańszych miast w Polsce. Prawo zezwala na zastosowanie 3 proc. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w skali roku. Obecnie możliwa do zastosowania stawka wg tego wskaźnika, ustalana przez wojewodę, to 17,99 zł m². W Warszawie nawet połowa tej kwoty nie będzie w 2021 roku stawką bazową czynszu. Odmienne podejście reprezentuje Kraków, który dąży do uzyskania czynszu na poziomie maksymalnego wskaźnika wartości odtworzeniowej (w przypadku stolicy Małopolski jest to 12,52 zł m²).

Stolica w porównaniu do innych miast w Polsce ma niższe stawki czynszu. W Krakowie jest to nawet 12,52 zł/m², w Gdańsku 12 zł/m², w Poznaniu 11,45 zł/m², w Bydgoszczy 10,80 zł/m², w Zielonej Górze – 9,50 zł/m² czy w Łodzi 9 zł/m². Dopiero za tymi miastami plasuje się Warszawa z przyszłą stawką czynszu 8,94 zł/m2. Na poziomie porównywalnym z Warszawą znajduje się Wrocław (8,90 zł/m2).

Program osłonowy
Gospodarstwa domowe, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać różne formy pomocy, które wpływają na obniżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych:

  • dodatek mieszkaniowy może stanowić aż 70 proc. kwoty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu,
  • indywidualna dochodowa obniżka czynszu, która może wynieść do 80 proc. wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu (jest przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018–2022).

W przypadku zadłużenia lokalu mieszkalnego można wystąpić o restrukturyzację spłat lub o odroczenie płatności. Miejskie ZGN dopuszczają też możliwość wystąpienia o aneksowanie umowy najmu lokalu w części dotyczącej terminu płatności czynszu, co pozwoli na jego synchronizację z terminem otrzymywania wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku.

Czynsze pokrywają 1/3 kosztów
Dochody z najmu lokali mieszkalnych pokrywają jedynie 1/3 wydatków ponoszonych na utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych. Reszta kwoty pokrywana jest z najmu lokali użytkowych i budżetu miasta. Utrzymanie mieszkań komunalnych to nie jedyne działania miasta w zakresie budownictwa społecznego.

W latach 2018-2020 r. oddaliśmy do użytkowania 673 mieszkania, w tym: 171 mieszkań komunalnych i 502 mieszkania w systemie TBS.  Do stycznia 2021 r. planujemy oddać do użytkowania kolejnych 156 mieszkań komunalnych.

W latach 2018-2020 zostało przygotowanych do realizacji kolejnych 647 mieszkań oraz wytypowano do przygotowania na następne lata 498 mieszkań. Łącznie daje to liczbę 1 145, w tym: 379 mieszkań komunalnych i 766 mieszkań w systemie TBS. W tym czasie wykonano również kompleksowe modernizacje 23 budynków mieszkalnych z 370 lokalami. Trwają prace modernizacyjne 21 budynków z 350 lokalami (planowane jest zakończenie prac w kolejnych 4 budynkach z 85 lokalami.)

Doposażono w instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej 1916 lokali. Na przyłącze czeka kolejnych 348 lokali, a realizowane są prace instalacyjne w 293 lokalach.

Utrzymujemy wysoki poziom remontowanych lokali, co pozwala na realizację potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na mieszkanie z zasobu miasta. Staramy się, aby średnio remontować nie mniej niż 2000 lokali rocznie. W latach 2018-2020 na remonty pustych lokali przeznaczono środki w wysokości 150 mln zł. W związku ze zmianą stawek czynszu dochody miasta z tego tytułu w 2021 roku wzrosną o około 15 mln zł.