Pod koniec maja br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektów usytuowanych na terenie kompleksu Skra pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wyrok sądu I instancji mówi, że obecny zarządca jest zobowiązany do przekazania obiektów Skry miastu, jednak do tej pory tak się nie stało. Aktualnie czekamy na rozprawę apelacyjną, jednak nie zmienia to faktu, że stan infrastruktury zagraża życiu i bezpieczeństwu osób przybywających na jej terenie.

Obecnie nieruchomość nie jest objęta faktycznym władaniem jej właściciela, czyli m.st. Warszawy. Mimo to postanowieniem z 10 sierpnia 2020 r. PINB wystawił tytuł wykonawczy przeciwko miastu w celu wyegzekwowania wykonania swojej decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia PINB stwierdził, że „w ocenie PINB za środek gwarantujący najszybsze, a przede wszystkim skuteczne wykonanie obowiązków uznać należy wykonanie zastępcze na koszt i niebezpieczeństwo Zobowiązanego”. W dalszej części uzasadnienia organ wskazuje, iż przybliżona kwota kosztów wykonania zastępczego została oszacowana na 600 tys. zł. Na mocy postanowienia Warszawa została wezwana do wpłacenia zaliczki w podanej wysokości, pod rygorem ściągnięcia jej w trybie egzekucyjnym.

Pomimo trudnej sytuacji, miasto przekazało do PINB środki w wysokości 600 tys. zł na potrzeby wykonania niezbędnych prac zabezpieczających.  

Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez PINB. Pierwsze prace na terenach Skry rozpoczną się w środę, 21 października.

Obecni użytkownicy infrastruktury zostali poinformowani o konieczności opuszczenia nieruchomości.

Proces sądowy

RKS Skra od 1974 r. była użytkownikiem wieczystym, a umowa z klubem miała obowiązywać przez 40 lat – do 2014 r.

Od dawna jasne było, że Stowarzyszenie odpowiednio nie dba o nieruchomość sportową. W związku z tym Warszawa wezwała zarządcę do dobrowolnego rozwiązania umowy jeszcze w 2008 r. Brak zgody Stowarzyszenia sprawił, że sprawa znalazła się w sądzie. Odbyło się kilka różnych postępowań, ostatecznie Sąd Najwyższy 20 listopada 2015 r. zakończył proces. Od tego dnia RKS Skra jest bezumownym użytkownikiem.

Jeszcze pod koniec 2015 r. prowadziliśmy rozmowy z klubem w przedmiocie wydania nieruchomości miastu przy jednoczesnej możliwości korzystania przez zawodników z infrastruktury sportowej. RKS Skra nie porozumiał się jednak z miastem w tym zakresie – klub działał w celu wydłużenia całej procedury, a nieruchomość była wykorzystywana głównie w celach niesportowych oraz dalej ulegała dewastacji.

Należy zaznaczyć, że główną i w zasadzie bezpośrednią przyczyną podjęcia czynności przejęcia nieruchomości przez Warszawę był sposób zarządzania przez RKS SKRA terenem. W szczególności chodziło o zakres dokonanych zaniechań i zaniedbań, które doprowadziły obiekt do ruiny.

Zarządca nie przeprowadzał koniecznych napraw, remontów i konserwacji, nie prowadził książek obiektu i nie przeprowadzał przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich) – co zostało wskazane wprost w uzasadnieniu do Wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2014 r.

Obiekt od co najmniej 20 lat nie przeszedł generalnego remontu, nie były prowadzone przeglądy roczne i pięcioletnie, nie jest prowadzona książka obiektu – możemy przeczytać w postanowieniu.

Co więcej, z materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, w szczególności opinii biegłych, wynika, że ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych (stadion, boiska, baseny) spowodowana została dotychczasowym sposobem wykonywania prawa użytkowania wieczystego, w szczególności brakiem koniecznych napraw, remontów i konserwacji. Obiekty sportowe znajdujące się na tym terenie są opuszczone i w znacznym stopniu zdewastowane. Przedłużenie użytkowania wieczystego oznacza w sposób oczywisty kontynuację istniejącego stanu rzeczy – czytamy w dalszej części wyroku.

Ostatecznie – 3 października 2018 r. – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa złożyło do sądu pozew o nakazanie RKS Skra wydania m.st. Warszawa nieruchomości.

16 grudnia 2029 r. Sąd Okręgowy w wyroku nakazał RKS Skra wydanie miastu nieruchomości. Tym samym m.st. Warszawa wygrało w I instancji.

W związku ze złożoną przez stronę apelacją od wyroku czekamy na pierwszy termin rozprawy w II instancji.

Konkurs architektoniczny

Pomimo utrudnień ze strony obecnego zarządcy, Warszawa poczyniła kroki, aby obiektom Skry przywrócić ich dawną świetność.

21 czerwca 2018 r. ogłosiliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego. Konkurs rozstrzygnięty został w październiku 2018 r.

Wykonaliśmy wszystkie możliwe, zgodne z prawem działania, które pozwoliłyby od razu po faktycznym przejęciu nieruchomości przystąpić do przywracania kompleksowi sportowemu Skra jego zasłużonego i oczekiwanego przez mieszkańców kształtu i przeznaczenia. Mamy zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie I etapu modernizacji kompleksu – wybór koncepcji modernizacji ośrodka Skra został dokonany z niezależnymi przedstawicielami środowiska projektantów, architektów oraz świata sportu lekkoatletycznego.

Zakres koncepcji to m.in. budowa stadionu treningowego z zapleczem (zgodnie z wymaganiami dla stadionu głównego II kategorii IAAF), strefa rekreacyjno-sportowa łącząca Pole Mokotowskie ze Skrą oraz ogólne zagospodarowanie całej nieruchomości przygotowujące ją do bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania oraz do dalszych prac inwestycyjnych.

W etapie II zakłada się budowę stadionu II kategorii z halą sportową.