Mediacja w urzędzie – szybkie i efektywne rozwiązanie

opublikowany: czwartek, 22. października 2020 – 10:02, Konrad Klimczak

Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z mediacji, zamiast czekać na wydanie decyzji administracyjnej albo rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem. To szybkie i efektywne rozwiązanie.

Wprowadzenie mediacji umożliwiło warszawiakom i stołecznym przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora, co ma niebagatelne znaczenie, gdy między stronami istnieje potencjalny konflikt interesów. Wystarczy zgłosić się do urzędu (biura lub dzielnicy) i wnioskować o mediację w sprawach, których charakter na to pozwala – w szczególności z zakresu budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni, gospodarki wodnej, nieruchomości, koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie postępowań administracyjnych w tej alternatywnej i poufnej formule – przy udziale niezależnego mediatora – umożliwia szybkie wypracowanie rozwiązania (w ciągu dwóch-trzech miesięcy), w atmosferze wzajemnego zaufania i dialogu, bez długotrwałych i kosztownych sporów odwoławczych lub sądowych. Mediacja w postępowaniu administracyjnym jest dobrowolna, a decyzje administracyjne wydane za jej pośrednictwem są akceptowane, ponieważ w istocie w ich przygotowaniu uczestniczą aktywnie wszystkie strony – mieszkańcy, przedsiębiorcy i administracja samorządowa. Jak i gdzie złożyć wniosek? Wniosek o przeprowadzenie mediacji można złożyć pisemnie, telegraficznie, ustnie (do protokołu) lub mailem – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Prezydent m.st. Warszawy, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia o możliwości przeprowadzenia mediacji, zwraca się do stron o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie oraz wybranie mediatora.
Po wyrażeniu zgody na mediację prezydent wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji. W przypadku niewyrażenia zgody (w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez jego uczestnika lub uczestników), mediacja nie zostaje przeprowadzona. W postanowieniu wskazuje mediatora wybranego przez uczestników postępowania, a jeżeli nie został wybrany, wskazuje go. Prowadzeniem mediacji administracyjnych mogą się zajmować mediatorzy – wpisani na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonego przez prezesa sądu okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię. Mediacja nie jest jawna. Wszyscy uczestnicy postępowania mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty, o których dowiedzieli się w związku z prowadzoną mediacją – chyba, że uczestnicy mediacji postanowią inaczej. Prezydent m.st. Warszawy jest związany ustaleniami mediacji, które mieszczą się w granicach obowiązującego prawa.