Konkurs miał na celu wyłonienie operatora, który przedstawi najciekawszą koncepcję zagospodarowania ścian warszawskiej „patelni”, uwzględniającą realizację murali według projektów własnych oraz projektów miejskich promujących kampanie miejskie lub społeczne.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni przy wejściu do stacji metra Centrum miała zakładać ożywienie ścian „patelni” poprzez projekcję nastawioną na interakcję sztuki z widzem, w tym zawierać kreatywne rozwiązania, pozwalające na uatrakcyjnienie i estetykę otaczającej przestrzeni. Realizowane murale miały wywoływać pozytywne skojarzenia z Warszawą jako miastem otwartym i zachęcającym do działania, miały mieć wysoką wartość artystyczną.

Jury Konkursu oceniało zaprezentowaną koncepcję, w tym: zgodność koncepcji z wytycznymi określonymi w załączniku nr 1 oraz z założeniami ogólnymi zawartymi w §2 regulaminu, kreatywność oraz spójność koncepcji z rozwiązaniami pozwalającymi na uatrakcyjnianie otaczającej przestrzeni. Dodatkowo ocenie podlegało złożone portfolio, w tym doświadczenie przy realizacjach wielkoformatowych murali, projektów przestrzennych zrealizowanych dla instytucji kultury, realizacji niestandardowych dla organizacji społecznych, jak również jakość walorów artystycznych realizowanych murali.

Wyłoniony operator, działający z ramienia m.st. Warszawy, dysponować będzie ścianami „patelni” od dnia podpisania porozumienia do 2 listopada 2023 r. W okresie udostępnienia ścian operator wykona nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 murali realizujących kampanie miejskie i społeczne oraz murale według projektów własnych o czasie ekspozycji każdego nie dłuższym niż dwa miesiące.

W Konkursie mogły wziąć udział podmioty, których działalność związana jest ze sztuką Street Art, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).