Urząd po raz drugi otwiera punkt przyjęć zgłoszeń w
dodatkowy dzień. W poprzednią sobotę, 6 lutego, w siedzibie Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich przy ul. Kruczkowskiego 2 dokumenty złożyło 30 kandydatów
na rachmistrzów.

 

Dodatkowy dzień pracy Urzędu

Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów, a
z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej 930 kandydatów. Dotychczas
zgłosiło się 723
kandydatów, co stanowi 77,7 proc. limitu miejsc. Rachmistrzami zostaną osoby, które odbędą szkolenie i zdadzą końcowy
egzamin.

W najbliższą sobotę Urząd m.st. Warszawy (siedziba Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich) przy ul. Kruczkowskiego 2 będzie otwarty w
godz. 10.00-14.00. Tego dnia będzie można załatwić sprawy wyłącznie związane z
naborem kandydatów na rachmistrzów w Spisie Powszechnym. Nabór na rachmistrza
trwa do 16 lutego br.

 

Kryteria naboru

Kandydatem na rachmistrza spisowego
może być osoba w wieku pow. 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w
mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć:

– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub
telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację
formularzową,

– zebranie danych według ustalonej metodologii i
zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

– przejęcie części zadań innych rachmistrzów
spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w
gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych
w NSP 2021 mogą składać dokumenty:

– osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich – ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi –
stanowiska 16 i 17 – po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), 

– poprzez pocztę elektroniczną na
skrzynkę e-mailową urzędu [email protected],

– za pośrednictwem platformy ePUAP,

– wysyłając je poprzez operatora
pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu
można uzyskać na stronie BIP oraz
w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443
29 00, 22 443 29 01, e-mail: [email protected]

 

O Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku.
Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Obecnie procedowana jest zmiana
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas
trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy
rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Spis Powszechny dostarcza urzędom
statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej
rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji
ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich
warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są
objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania.
Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

 

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza
Główny Urząd Statystyczny.