Panel
obywatelski to demokratyczna forma włączania mieszkańców w proces wytyczania
kierunków polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na
temat, którego panel dotyczył – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel
Klimatyczny. Zadaniem panelistów było zadecydowanie o kierunku rozwoju Warszawy
w obszarze efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł
energii w bilansie energetycznym miasta.

– Przede
wszystkim chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w
Panelu, za te 49 rekomendacji, które są z jednej strony ambitne, ale z drugiej
strony wykonalne –

mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Najbardziej cieszę się
z tych rekomendacji, które mają charakter strategiczny, dotyczący tworzenia
długoterminowej polityki w kwestii efektywności energetycznej i odnawialnych
źródeł energii. Ale oczywiście również z tych, które dotyczą edukacji czy zwiększania
świadomości obywateli, bo to też jest bardzo ważne. 
Mapa
drogowa wdrożenia rekomendacji

Mapa
drogowa jest pierwszym krokiem do wdrożenia rekomendacji. Pokazuje ona wstępną
wizję realizacji postanowień
Warszawskiego Panelu Klimatycznego przez Urząd
m.st. Warszawy.

Mapa drogowa
wyróżnia 2 sposoby wdrażania rekomendacji:

 • kontynuacja – dotyczy rekomendacji, które są zbieżne z już wdrażanymi przez
  Miasto rozwiązaniami, i które będą stanowić ich dodatkowy element lub naturalną
  kontynuację;
 • nowy
  projekt
  – dotyczy rozwiązań, które nie
  było dotąd prowadzone i dla których konieczne będzie zaplanowanie odrębnych działań.

Przy każdej
rekomendacji podany jest również szacunkowy czas potrzebny na jej wdrożenie. Może
on jednak ulec zmianie podczas tworzenia planów operacyjnych.

Dokumenty
operacyjne i dalsze kroki

Wiele
rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego dotyczy działań
długoterminowych, które są związane z poważnymi inwestycjami i które wymagają
skoordynowanych działań w wielu obszarach. Dlatego też szczegółowe plany muszą
być poprzedzone dokładnymi analizami i wymagają dobrego zaplanowania i
skoordynowania działań jednostek miejskich. W zależności od charakteru i
stopnia złożoności, rekomendacje będą wdrażane w różny sposób i w różnym
tempie. Te, które nie wymagają podjęcia złożonych działań, będą wdrażane
niezwłocznie. Pozostałe będą wdrażane po dokonaniu analiz i szczegółowym
zaplanowaniu działań. Opracowanie dokumentów operacyjnych dla wszystkich
rekomendacji zostanie ukończone do końca 3. kwartału 2021 r.

Dokumenty
operacyjne będą zawierać opis działań, ich harmonogram, szacunkowy koszt
realizacji oraz sposoby finansowania.

Zespół
Monitorujący

Nad wdrażaniem
rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego czuwać będzie Zespół
Monitorujący. Jego powołanie jest konsekwencją przegłosowania przez panelistów rekomendacji
nr 49 o brzmieniu: „Zaplanowanie monitoringu wdrażania rekomendacji
panelu”.

W skład zespołu wejdą:

 • przedstawiciele jednostek Urzędu
  m.st. Warszawy, które są jednostkami wiodącymi przy realizacji więcej niż
  jednej rekomendacji,
 • reprezentanci strony społecznej.

Zespół
Monitorujący będzie wydawał komunikaty oraz przekazywał władzom m.st. Warszawy
zalecenia dotyczące wdrażania rekomendacji w życie.