Warszawa jest jednym z miast, w których odnotowuje się najwięcej przypadków zachorowań oraz największe obłożenie pacjentów w szpitalach. Wśród inwestycji, które nie uzyskają pomocy są m.in. Szpital Bielański czy Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Różanej, czyli placówka edukacyjna zajmująca się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną oraz z autyzmem.

W ramach II naboru Warszawa złożyła w sumie 5 wniosków o dofinansowanie, dotyczących infrastruktury drogowej, zakupu autobusów, opieki zdrowotnej, edukacji oraz kultury na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,2 miliarda zł.

Ocena projektów była prowadzona w sposób nieprzejrzysty, na postawie niejasnych kryteriów i bez podania uzasadnienia dla ich odrzucenia. Dodatkowo, w trakcie naboru dwukrotnie zmieniana była podstawa przyznania środków.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego zadaniem jest m.in. ożywienie rozwoju gospodarczego oraz ochrona miejsc pracy, m.st. Warszawa nie otrzyma ani złotówki. Żaden ze złożonych wniosków, które dotyczą inwestycji ważnych dla rozwoju stolicy, nie otrzyma dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.

Wnioskowana kwota miała m.in. na celu wyrównanie kwoty przyznanej m.st. Warszawie w I turze naboru w ramach RFIL, czyli 93 500 000 zł. Wsparcie dla miast na prawach powiatu zostało nieadekwatnie obniżone w porównaniu z pozostałymi gminami (średnio jest to 7 proc. planowanych wydatków majątkowych wobec 12 proc. dla pozostałych gmin). Miasta na prawach powiatu zostały potraktowane jak gminy, chociaż wykonują zadania powiatów. W efekcie, w sposób całkowicie uznaniowy, przy takim podziale środków Warszawa straciła blisko 230 mln zł.

Środki przyznane w ramach I tury wsparcia nie będą w stanie zrekompensować utraty dochodów spowodowanych zmianami systemowymi. W wyniku zmian prawa z 2019 r. samorządy zostały pozbawione na trwałe 6,1 mld zł – tj. 11 proc. dochodów z PIT zaplanowanych na 2020 r.

Wnioskowane w ramach II tury naboru środki miały pomóc zrealizować inwestycje, które wpłyną pozytywnie na pobudzenie gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. W Warszawie tak się jednak nie stanie, ponieważ żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał pozytywnej rekomendacji komisji oceniającej.

Biorąc pod uwagę fakt, że Warszawa jest jednym z miast, w których odnotowuje się najwięcej przypadków zachorowań oraz największe obłożenie pacjentów w szpitalach, brak wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, jest działaniem niezrozumiałym i niesprawiedliwym. A brak jasnych kryteriów przyznawania środków oraz zmiana reguł gry w trakcie trwania naboru pozwala sądzić, że pieniądze zostały przyznane uznaniowo, a nie przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Oprócz Warszawy środków nie otrzymają również Wrocław, Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań czy Rzeszów.

Złożone przez m.st. Warszawa wnioski, które nie otrzymają wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczyły następujących inwestycji:

Opieka zdrowotna

 1. Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego
 2. Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego
 3. Przebudowa i modernizacja przychodni przy ul. Wiertniczej 81

Edukacja

 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99, ul. Różana 22/24
 2. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka – Jeziorańskiego
 3. Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego
 4. Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny
 5. Budowa przedszkola przy al. Niepodległości 17
 6. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego
 7. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
 8. Rozbudowa Przedszkola nr 132 w technologii modułowej przy ul. Śmiałej 20
 9. Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88
 10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3
 11. Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza

Infrastruktura drogowa

 1. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów
 2. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
 3. Przebudowa Placu Pięciu Rogów

Kultura

 1. Budowa Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
 2. Budowa i wyposażenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 3. Modernizacja Teatru Ateneum
 4. Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe

Zakup taboru

 1. Zakup 160 autobusów niskoemisyjnych z napędem gazowym spełniających normę Euro 6