To była największa rekrutacja kandydatów na rachmistrzów w Polsce. W ciągu zaledwie dwóch tygodni musieliśmy znaleźć 745 osób, a z 25 proc. rezerwą kadrową 930. Dla porównania w Krakowie potrzeba 324 rachmistrzów, w Łodzi 282, a we Wrocławiu 268. W całej Polsce Główny Urząd Statystyczny, który jest organizatorem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, zatrudni ok. 16 tys. rachmistrzów.

Egzamin na rachmistrza
Kandydaci na rachmistrzów przejdą teraz szkolenie, a po jego zakończeniu egzamin. W przypadku równej liczby punktów na egzaminie, zdecyduje szybkość udzielanych odpowiedzi. By zakwalifikować się do zatrudnienia w spisie, trzeba uzyskać minimum 60 proc. punktów podczas egzaminu.
Rachmistrzami będą osoby w wieku pow. 18 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, posługujący się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nieskazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrza
Do głównych zadań rachmistrza spisowego będą należeć:
– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową,
– zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

O Narodowym Spisie Powszechnym
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.
Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).
Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.