W trwającej do 2023 r. kadencji ławników sądowych brakuje 100 osób. Choć ławnik jest niezawodowym członkiem składu orzekającego w sądzie, ma równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi. Z tego powodu poszukiwane są osoby, które mają zarówno doświadczenie życiowe, wrażliwość społeczną, jak i wiedzę z zakresu procedur sądowych.

 

Nabór 100 ławników w 7 sądach

W ramach naboru poszukiwani są kandydaci na ławników do:

 1. Sądu Okręgowego w Warszawie – 10 ławników,
 2. Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  – 31 ławników,
 3. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – 7 ławników,
 4. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach
  z zakresu prawa pracy – 5 ławników,
 5. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie – 8 ławników,
 6. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – 2 ławników,
 7. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach
  z zakresu prawa pracy – 6 ławników,
 8. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 22 ławników,
 9. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – 7 ławników,
 10. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach
  z zakresu prawa pracy – 2 ławników.

Kto może zostać ławnikiem

Ławnikami mogą zostać osoby z obywatelstwem polskim, korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, które są w wieku 30-70 lat, są zatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ponadto ławnikami powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ze względu na stan zdrowia są zdolne do pełnienia obowiązków ławnika. W przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dodatkowo powinny wykazać się szczególną znajomością praw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem

Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa, a także radni dzielnic m.st. Warszawy.

Jak się zgłosić

Zgłoszenia należy kierować do Rady m.st. Warszawy, która z mocy ustawy prowadzi nabór, a kandydatów zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Warszawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 lutego 2021 r.:

 • za pośrednictwem poczty na adresdo korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na ławnika sądowego”). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy;
 • bezpośrednio w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na ławnika sądowego”).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 443 05 83 lub 443 05 84, 443 05 96, 443 05 97.