Media poinformowały właśnie
o szczegółach projektu „Edukacja dla wszystkich” opracowanego przez resorty
edukacji oraz zdrowia i rodziny, który zakłada m.in. przekształcenie poradni
psychologiczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny oraz jeszcze szersze
niż do tej pory włączenie uczniów z dysfunkcjami, zaburzeniami czy
niepełnosprawnością do nauki w szkołach ogólnodostępnych.

Projekt nie był z nami
konsultowany i znamy tylko zarysy z doniesień prasowych. A to przecież my
organizujemy pomoc na swoim terenie i najlepiej znamy potrzeby. To co
usłyszeliśmy budzi niepokój, gdyż wpłynie niekorzystnie na sytuację dzieci, ich
rodziców, nauczycieli i pracowników samych poradni. Apeluję do ministerstwa,
aby planowane zmiany w poradnictwie poprzedzone były konsultacjami ze
środowiskiem psychologów i pedagogów oraz z samorządami terytorialnymi. Okres
pandemii nie sprzyja kolejnej rewolucji w systemie oświatowym
– mówi Renata
Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Poradnie
psychologiczno-pedagogiczne są bardzo istotnym ogniwem systemu oświaty.
Wspomagają edukację dzieci i młodzieży od urodzenia aż do zakończenia
kształcenia. Diagnozują ich rozwój, możliwości i potrzeby, wspierają rozwój i
pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą jak rozwiązywać konflikty i problemy.
Wspierają rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych
oraz świadczą pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Są miejscem poza murami
szkoły, do którego może się zgłosić po pomoc każdy rodzic (bez skierowania).
Mając gwarancję otrzymania kompleksowej, wysokospecjalistycznej diagnozy,
wsparcia i terapii. Co ważne, korzystanie z usług poradni jest bezpieczne i
niestygmatyzujące w środowisku, a zatrudnieni tam specjaliści są obiektywni i
działają kompleksowo. 

W sytuacji zapaści psychiatrii
dziecięcej to właśnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne są najbliższymi w
środowisku lokalnym ośrodkami diagnozującymi dzieci i uczniów z problemami
zdrowia psychicznego i wspierającymi ich.

Latami inwestowaliśmy w
infrastrukturę i wyposażenie poradni, zwiększyliśmy liczbę specjalistów i
zapewniliśmy im stałe doskonalenie. Znacząco zwiększyła się też liczba
specjalistów, którzy stale i bezpłatnie w ramach szkoleń organizowanych przez
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIESS)
podnoszą swoje kompetencje. Wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na
pojawiające się wyzwania i aktualne problemy społeczne. Dodatkowo specjaliści z
poradni mogą korzystać z konsultacji i wsparcia doradców metodycznych
pracujących we WCIES. Dzięki temu odpowiadamy na rosnące zapotrzebowanie
mieszkańców na wysokospecjalistyczną pomoc. Stworzyliśmy zespół interwencyjny,
sieć pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i sieć doradztwa zawodowego.
Nasze poradnie zajmują bardzo ważne miejsce w środowiskach lokalnych, ściśle
współpracując z WCPR, OPS, zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania
przemocy, kuratorami sądowymi i organizacjami pozarządowymi. A teraz ten
dorobek zostanie nagle przekreślony. Dzieci stracą bezpośredni dostęp do
specjalistycznej diagnostyki. Co stanie się z orzecznictwem? Jaki los czeka
szkoły specjalne i dzieci z głęboką niepełnosprawnością?
– dodaje
wiceprezydent. 

W poradniach
psychologiczno-pedagogicznych w stolicy na etatach pedagogicznych 
zatrudniamy obecnie ponad tysiąc specjalistów: psychologów (diagności,
psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności
psychologicznych), pedagogów (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej),
terapeutów SI, logopedów oraz pedagogów specjalnych, którzy pomagają uczniom.

Jak pomagamy?

Warszawscy uczniowie mogą
liczyć na wsparcie psychologiczne i pomoc. W każdej szkole prowadzonej
przez miasto zapewniona jest opieka psychologa lub pedagoga, a aż w 88 proc.
szkół podstawowych i 68 proc. szkół ponadpodstawowych dzieci i młodzież mogą
liczyć zarówno na opiekę psychologiczną jak i pedagogiczną. Jednocześnie, w
zależności od potrzeb, w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych
specjalistów – logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów.

Warszawa ma też rozbudowany
system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dzięki któremu dzieci i
młodzież mogą uzyskać wsparcie także poza szkołą. W stolicy działa 28 poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne.

Zakres działania poradni
specjalistycznych jest zróżnicowany i ukierunkowany na rozwiązywanie
konkretnych problemów. Poradnie obejmują swoim zasięgiem całe miasto: TOP
(diagnozuje dzieci z zaburzonymi analizatorami wzroku i słuchu, afazją,
jąkające się, prowadzi też ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
OKRO), Uniwersytet dla Rodziców (dla rodziców wychowujących dzieci z
trudnościami w zachowaniu), OPTA (dla dzieci i rodzin zagrożonych
alkoholizmem), MOP (zaburzenia okresu dojrzewania, m.in. anoreksja i bulimia).

W ramach specjalistycznej
poradni TOP działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. Pomoc można uzyskać codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00.

W mieście działa też
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy
mogą skorzystać z pomocy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Można tam
znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa.

Miasto poszerza ofertę
poradni, ogłaszając liczne konkursy i finansując granty na innowacyjne
programy. Są to m.in. programy dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie, w
szkole i w środowisku lokalnym, wsparcia psychologicznego dzieci i