W konkursie wyłonione zostaną trzy pomysły, które zostaną
zrealizowane na betonowych zaporach na placu Zbawiciela, widocznych od strony
jezdni.  

Nie dopuszcza się wykorzystywania 
w Projekcie tekstów, znaków graficznych, używania haseł i symboli za
wyjątkiem znaku promocyjnego m.st. Warszawy.

Projekt powinien być zgodny z wybraną przez Uczestnika
Konkursu  częścią Wygrodzenia.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy m.st. Warszawy,

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)  
wypełnienie Karty zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu albo Karty
zgłoszenia dla uczestników poniżej 18 roku przez rodziców/opiekunów prawnych

2)  
przesłanie do dnia
21.05.2021 r. do godz. 15.00
podpisanego skanu Karty zgłoszenia  oraz Projektu na adres mailowy: konkurs_pl.zbawiciela@um.warszawa.pl

 Projekty będą
oceniane według następujących kryteriów:

1)  
atrakcyjność estetyczna;

2)  
pomysłowość i oryginalność;

3)  
zgodność proponowanej kompozycji z zastanym otoczeniem
urbanistycznym

 W Konkursie zostaną wyłonieni Zwycięzcy, którzy przedstawią
najlepsze Projekty do danej części Wygrodzenia.

 Każdy zwycięzca konkursu za jeden Projekt otrzyma zaproszenie do
negocjacji i zawarcia umowy przeniesienia praw autorskich, której równowartość
jest planowana na kwotę 3300 zł brutto.

Więcej szczegółów w Regulaminie i załącznikach.

pozycjonowanie stron warszawa