Przełożyło się to na 120 proc. wzrostu ilości wszystkich dostarczonych odpadów. W 2019 roku w PSZOK i MPSZOK zebraliśmy 3283 tony odpadów, a w 2020 r. aż 7305 ton.

Rekordowe wzrosty segregowanych odpadów

Największy wzrost (w stosunku do roku 2019) odnotowaliśmy w przypadku następujących rodzajów odpadów:

  • oleje i tłuszcze jadalne: skok z 419 kg na 2,4 tony – wzrost o 384 proc.
  • farby: skok z 46,5 tony na blisko 125 ton – wzrost o 168 proc.
  • detergenty: skok z 2,8 tony na 5,6 tony – wzrost o 100 proc.
  • baterie i akumulatory: skok z 1,9 tony na 3,64 ton – wzrost o 90 proc.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: skok z 87,9 tony na 188,8 ton – wzrost o 115 proc.
  • odpady wielkogabarytowe: skok z 661 ton na 1902 tony – wzrost o 188 proc.
  • tekstylia (np. firany, ścierki, torby): skok z 14,3 tony na 35 ton – wzrost o 145 proc.
  • odzież: skok z 16 ton na 47,2 tony – wzrost o 193 proc.
  • odpady remontowo-budowlane: skok z 1610 ton na 3633 tony – wzrost o 126 proc.

Ponad 100 proc. wzrostu odnotowaliśmy również w przypadku odpadów takich jak   papier, opony, szkło oraz kwasy. Mieszkańcy dostarczyli także o 94 proc. więcej odpadów ulegających biodegradacji – zebraliśmy 154,5 tony.

Zasady działania PSZOK

Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych wytworzonych w ich gospodarstwach domowych. Mogą to być odpady takie jak: przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna; zużyte opony, farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, również świetlówki i baterie.

PSZOK-i znajdują się przy ul. Zawodzie 1 (Wilanów) oraz przy ul. Płytowej 1 (Białołęka). Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00 oraz w soboty od 9.00 do 20.00. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 nie przyjmuje odpadów zielonych.

Zasady działania MPSZOK

System stacjonarny uzupełniają mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK). Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych lokalizacjach, których jest łącznie 40.

Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie mają możliwości  dostarczenia kłopotliwych odpadów komunalnych do PSZOK, mogą je po prostu przynieść do MPSZOK. MPSZOK-i nie zbierają wszystkich odpadów – na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów czy też mebli. Nie przyjmą również odpadów zielonych ani dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), którego zbiórka odbywa się w dzielnicach w soboty (lista punktów).

Pełen wykaz przyjmowanych odpadów, informacje dla mieszkańców oraz wszelkie aktualności związane z punktami zbierania odpadów znajdują się na platformie Warszawa 19115.