Trwa czteroletnia kadencja ławników sądowych na
lata 2020-2023. W ramach naboru uzupełniającego szukamy do:

 1. Sądu
  Okręgowego w Warszawie – 10 ławników,
 2. Sądu Okręgowego w Warszawie do
  orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 31 ławników,
 3. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
  w Warszawie – 7 ławników,
 4. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
  w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników,
 5. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli
  w Warszawie – 8 ławników,
 6. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
  w Warszawie – 2 ławników,
 7. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
  w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników,
 8. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w
  Warszawie – 22 ławników,
 9. Sądu Rejonowego dla Warszawy
  Pragi-Północ w Warszawie – 7 ławników,
 10. Sądu
  Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z
  zakresu prawa pracy – 2 ławników.

Kto
może zostać ławnikiem

Ławnikami mogą zostać osoby z obywatelstwem
polskim, korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym
charakterze, które są w wieku 30-70 lat, są zatrudnione, prowadzą działalność
gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ponadto
ławnikami powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie
lub średnie branżowe oraz ze względu na stan zdrowia są zdolne do pełnienia
obowiązków ławnika. W przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
dodatkowo powinny wykazać się szczególną znajomością praw pracowniczych.

Kto
nie może być ławnikiem

Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze, wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze
Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci
radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze
Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa, a także radni
dzielnic m.st. Warszawy.

Jak się zgłosić

Zgłoszenia należy kierować do Rady
m.st. Warszawy (która z mocy ustawy prowadzi nabór), a kandydatów zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje
  społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
  partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu
  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Warszawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26
lutego 2021 r.:

 • za pośrednictwem
  poczty na adres do korespondencji:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3,
  00-056 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na ławnika sądowego”). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy;
 • bezpośrednio w
  Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (dokumenty należy złożyć w
  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na ławnika sądowego”).

Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerami telefonów: (22) 443 05 83 lub 443 05 84, 443 05 96, 443 05
97.