Brak
wsparcia dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 jest
radykalną zmianą w stosunku do dotychczas ugruntowanych, sprawdzonych od wielu
lat rozwiązań. To właśnie dzięki dotychczas stosowanym metodom działania nasz
region z sukcesem wykorzystywał środki unijne i dynamicznie się rozwijał.
Dlatego powyższa propozycja wzbudza zdecydowany sprzeciw samorządów,
szczególnie, że nie była ona wcześniej w żaden sposób konsultowana.

Warszawa
i  sąsiadujące powiaty będą mogły ubiegać
się o środki unijne jedynie w ramach niewielkiej, specjalnie przygotowanej puli
tylko w niektórych programach centralnych. To bardzo zła wiadomość dla ponad 3
mln mieszkańców Mazowsza, gdyż stracą oni szanse na uzyskanie dofinansowania na
wiele różnorodnych inwestycji, m.in. budowę ścieżek rowerowych i pieszych,
parkingów „parkuj i jedź”, oświetlenia, kanalizacji, boisk i placów zabaw,
wsparcie dla żłobków i inwestycji poprawiających jakość powietrza.

W
związku z zaistniałą sytuacją wypracowaliśmy wspólne „Stanowisko dotyczące wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego
z funduszy unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027”
, w którym zostały
zawarte m.in. poniższe postulaty. Stanowisko poparło 51 jednostek samorządu
terytorialnego. Pełna lista znajduje się w załączonym dokumencie.

Postulujemy
o:

 1. zaprogramowanie środków dla RWS, zarówno na poziomie regionalnym,
  jak i poziomie centralnym, w ramach programów współfinansowanych ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
  Społecznego Plus, celem objęcia wsparciem UE możliwie szerokiego zakresu
  tematycznego;
 2. umożliwienie realizacji inwestycji na obszarze RWS ze środków
  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  (PO IŚ), w tym kluczowych projektów z zakresu transportu, w tym w
  szczególności mobilności miejskiej (metro, kolej regionalna
  i metropolitalna, trasy tramwajowe, autobusy niskoemisyjne i in.) oraz
  poprawy jakości środowiska;
 3. wynegocjowanie na poziomie instytucji UE dodatkowego, dedykowanego
  indywidualnie wsparcia dla metropolii warszawskiej, tj. przydzielenie
  dodatkowych środków dla regionu Warszawskiego stołecznego (na zasadach
  analogicznych jak w pozycji Dodatkowe przepisy w Załączniku VII do
  Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwagi na istotnie
  niekorzystną zmianę wysokości i warunków wsparcia dla tego regionu w stosunku
  do okresu programowania 2014-2020;
 4. odpowiednie wykorzystanie tzw. mechanizmu elastyczności, tj.
  przesunięcie środków
  w wysokości 2,5 mld zł do regionu Warszawskiego stołecznego;
 5. wprowadzenie
  szerokiego zastosowania dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa w
  modelach finansowania projektów JST, kompensującego spadek intensywności
  wsparcia UE.