Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Kandydaci, oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowania autorskiej koncepcji programowej, organizacyjnej i/lub restrukturyzacyjnej Teatru.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w zarządzeniu, które zostało już opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Muzyczna scena warszawskiej Pragi

Teatr Rampa – na Targówku, z siedzibą przy ul. Kołowej 20, został powołany do życia w roku 1975 pod nazwą „Teatr na Targówku” jako zalążek pierwszej sceny muzycznej stołecznej Pragi. W repertuarze przeważają widowiska muzyczne i musicale, teatr ma też bogatą ofertą spektaklową i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, grając musicale i spektakle familijne takie jak: „Oto Oliver Twist”, „Awantura o Basię”, „Pinokio” czy „Calineczka”. Rocznie na dwóch scenach jest granych ponad 300 spektakli dla ok. 80 tys. widzów.

Wkład w rewitalizację

Ważną częścią działalności statutowej Teatru są działania rewitalizacyjne, prowadzone w zakresie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR) m.st. Warszawy do 2022 r. Jednym z takich projektów jest „Otwarta Rampa”,czyli projekt skierowany do mieszkańców Targówka Mieszkaniowego. Wspólnie z nimi na deskach teatru mogą powstawać projekty skierowane do społeczności sąsiedzkiej.

Projekty tworzone w ramach ZPR powinny silnie korelować z głównym nurtem działań instytucji, a po zakończeniu Programu winny być kontynuowane jako stała część realizowanych przez Teatr aktywności. Dla miasta istotny jest czynny udział Teatru w realizacji projektów przyczyniających się do tworzenia otwartej metropolii z aktywnymi mieszkańcami w kontekście Strategii #Warszawa2030 (Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku).