To budżet na trudny 2021 rok. Epidemia trwa, rząd coraz głębiej sięga do kieszeni samorządów, chce podzielić Mazowsze i odciąć je od niektórych funduszy unijnych. Grozi nam też głęboka recesja, krajowy PKB wciąż spada i w przyszłym roku będzie niższy aż o 8 p.p. od zakładanego przed wybuchem pandemii COVID-19. Swoją cenę ma też nasza codzienna walka z koronawirusem oraz realna pomoc udzielana mieszkańcom i przedsiębiorcom. To wszystko wpływa niekorzystnie na nasze dochody, a tym samym możliwości dalszych wydatków. Musieliśmy uwzględnić te wszystkie czynniki przy projektowaniu budżetu, zabezpieczając rozwój i realizację priorytetów, bez obniżania jakości życia warszawiaków– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Pandemia spowodowała bezprecedensowy kryzys. Nie wiadomo jak długo jeszcze potrwa i jakie konsekwencje dla krajowej gospodarki będą miały dalsze rządowe restrykcje, ograniczające działalność firm.

Pierwsze skutki gospodarcze epidemii są już widoczne. Poziom Produktu Krajowego Brutto w 2021 r. będzie niższy niż w 2019 r. Niektóre sektory gospodarki (m.in. kultura, rekreacja czy gastronomia) niemal całkowicie zaprzestały działalności. To przekłada się na mniejsze dochody miasta.

Równocześnie rząd systematycznie ogranicza wpływy samorządów. Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (obniżenie stawki do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 lat), zmniejszyły roczne dochody Warszawy o 800 mln zł. A przekształcenie użytkowania wieczystego i uwłaszczenie właścicieli na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe – o 330 mln zł.

Potencjał stolicy znacznie ogranicza też tzw. Janosikowe. W wyniku jego wadliwej konstrukcji, pomimo znacznego ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, Warszawa ma wpłacić w przyszłym roku do budżetu centralnego aż 1,294 mld zł – o 85,4 mln zł więcej niż w 2020 r.

Epidemia a finanse stolicy

Dochody Warszawy wciąż spadają, a wydatki rosną. W wyniku epidemicznych ograniczeń zmniejszyły się m.in. wpływy miasta ze sprzedaży biletów warszawskiego transportu publicznego – o 32,5%, opłat parkingowych – o 12,3%, podatku od czynności cywilnoprawnych – o 9,0% oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – o 6,2%.

Na same działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydano 93,1 mln zł.

Stolica podjęła liczne działania na rzecz ochrony przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami działalności – obniżając m.in. stawki za dzierżawę i wynajem miejskich nieruchomości. To przełożyło się na wpływy w budżecie – dochody z najmu nieruchomości były niższe o 22,8%, z najmu lokali użytkowych o 21,1%, a z dzierżawy gruntów o 5,3%.

Warszawa zwiększyła także wydatki na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną (w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi) i edukację. Wsparła dodatkowo miejskie instytucje kultury, zwiększyła dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu żeby pomóc potrzebującym, najbardziej zagrożonym mieszkańcom. Przez cały okres epidemii miasto utrzymywało również maksymalną pracę przewozową komunikacji publicznej, pomimo niskiej frekwencji pasażerów.

W wyniku tych wszystkich uwarunkowań dochody Warszawy od stycznia do września br. (w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego) były niższe aż o 4,5%, a wydatki bieżące wzrosły o 6,6 proc.

Budżet w 2021 roku:

 • planowane dochody – 20,566 mld zł
 • planowane wydatki – 21,630 mld zł
 • planowany deficyt na poziomie – 1,065 mld zł
 • spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – 398 mln zł
 • nowe zobowiązania zwrotne na kwotę – 921 mln zł.

Zadłużenie w 2021 r. zwiększy się o 9,7% (523 mln zł) – do poziomu 5,933 mld zł, na koniec roku poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 28,8%.

Wydatki bieżące z budżetu m.st. Warszawy w 2021 roku wyniosą 18,822 mld zł. W tym:

 • edukacja – 4,935 mld zł
 • transport i komunikacja – 3,534 mld zł
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,488 mld zł
 • finanse i różne rozliczenia – 1,615 mld zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,684 mld zł
 • zarządzanie strukturami samorządowymi – 1,424 mld zł
 • ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 1,072 mld zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 489 mln zł
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny – 335 mln zł
 • rekreacja, sport i turystyka – 205 mln zł
 • działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 41 mln zł

A planowane wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosą 2,809 mld zł, z czego 1,999 mld zł to inwestycje ogólnomiejskie, a 623 mln zł – dzielnicowe, pozostałe wydatki to 187 mln zł.

Dofinansowanie unijne w przyszłym roku wyniesie 801 mln zł.

Najważniejsze inwestycje

W 2021 r. miasto przeznaczy m.in.:

 • 951,6 mln zł na budowę II linii metra,
 • 123,4 mln zł na budowę Szpitala Południowego,
 • 100 mln zł na dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
 • 90 mln zł na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
 • 51 mln zł na modernizacje kotłowni,
 • 50 mln zł na wkład do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego,
 • 48,4 mln zł na rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
 • 35,3 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka – Jeziorańskiego,
 • 33,5 mln zł na pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe,
 • 33,2 mln zł na budowę kolektora tłocznego dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych dzielnic Warszawy,
 • 29,1 mln zł na budowę linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej – prace przygotowawcze, pozyskanie nieruchomości i budowę układu drogowego,
 • 24,9 mln zł na refundację wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II”,
 • 24,9 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3,
 • 23 mln zł na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German,
 • 21,4 mln zł na rewitalizację Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (część 2).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2050

Niestabilną sytuację gospodarczą i dalszy spadek dochodów, uwzględniono w perspektywie wieloletniej. Miasto gruntownie zweryfikowało prognozę dochodów w latach 2021-2050 – obniżając je o 2,4% (16,2 mld zł), a dochody własne o 3,3% (18,3 mld zł). W WPF edycji 2021-2050 m.st. Warszawa założono też pozyskanie 7,041 mld zł pożyczek i kredytów – na sfinansowanie niedoborów (w perspektywie do 2030 r.).

W ten sposób zabezpieczono dalszy rozwój stolicy i jakość życia warszawiaków. Miasto znacząco zwiększy zadłużenie, by podtrzymać słabnącą koniunkturę gospodarczą i zrealizować wszystkie inwestycje i projekty tak potrzebne mieszkańcom (m.in. nowe żłobki, szpitale, szkoły i przedszkola, dalsza rozbudowa metra).

Zgodnie z wewnętrzną zasadą utrzymywane jednak będzie zadłużenie poniżej progu 50% (w relacji do dochodów miasta ogółem).