Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 r., oddalającego skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, które uchyliło w całości tzw. uchwałę krajobrazową dla Warszawy. Na 57 stronach dokumentu sąd przeanalizował kilkanaście zarzutów sformułowanych przez wojewodę, z czego 2 posiadały charakter proceduralny, a 10 – merytoryczny. W kwestiach proceduralnych sąd jeden zarzut uznał za bezzasadny (przekroczenie przez miasto terminu na złożenie skargi), a drugi za zasadny (brak ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu uchwały), co automatycznie skutkowało utrzymaniem decyzji o nieważności uchwały. Natomiast spośród zarzutów merytorycznych wojewody sąd uznał tylko jeden z nich za zasadny (odniesienie się w treści uchwały do tablic urzędowych), a aż 8 za bezzasadne (regulowanie sposobu funkcjonowania wyświetlaczy, objęcie uchwałą słupków blokujących i ogrodzeń segmentowych, określenie dopuszczalnej liczby nośników reklamowych na nieruchomości, regulowanie ażurowości szyldu, regulowanie szyldów muralowych, regulacja odtwarzania szyldów historycznych, regulacja informacji promocyjnych o parkingach, osiedlach itp., regulacja informacji o inwestycjach prowadzonych ze środków publicznych). Jeden zarzut zdaniem sądu wykracza poza kompetencje organu nadzoru (wszczęcie postępowania ws. uchwały przez UOKiK).

Choć wyrok WSA jest dla uchwały niekorzystny i odrzuca naszą skargę, muszę przyznać, że jego uzasadnienie jest wnikliwe i starannie przemyślane. W sprawach proceduralnych kierowaliśmy się dotychczasowym orzecznictwem i piśmiennictwem, jednak sąd ocenił je jako nieprawidłowe i przedstawił dość szeroką argumentację w tym zakresie. Przed nami analiza tej argumentacji i decyzja – czy przyjmujemy to rozstrzygnięcie do wiadomości i częściowo powtarzamy procedurę, czy też składamy od tego orzeczenia skargę kasacyjną do NSA– mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Co ważne, sąd odrzucił przedstawiony przez wojewodę, niezwykle zawężający sposób interpretacji kompetencji regulacyjnych samorządów, ustanowionych przez ustawę krajobrazową. Zdaniem WSA, takie podejście tworzyłoby poważne luki kompetencyjne w dziedzinie regulacji reklam przez gminy i byłoby niezgodne z logiką ustawy, której celem jest ustanowienie w tej dziedzinie zasad ładu przestrzennego – dodaje wiceprezydent.

Przez 30 dni od daty otrzymania uzasadnienia miastu przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej na wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 16 stycznia 2020 r. radni przyjęli uchwałę krajobrazową, która miała uporządkować chaos reklamowy na stołecznych ulicach i placach, regulując kwestię obecności i wielkości reklam i szyldów, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Prace nad dokumentem trwały cztery lata, a przyjęcie szczegółowych regulacji poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Przepisy miały zacząć obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni, jednak 24 lutego 2020 r. wojewoda mazowiecki uchylił je w całości. Miasto złożyło skargę na to rozstrzygnięcie, a 8 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę miasta na posiedzeniu niejawnym.