6
mln zł otrzymał projekt „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na
terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”. D
zięki
niemu został kupiony sprzęt medyczny dla trzech warszawskich szpitali – dla
Szpitala Solec, Szpitala Bielańskiego oraz Szpitala Wolskiego. Ponadto w dwóch
ostatnich placówkach zostały dofinansowane kontenery medyczne, służące do
opieki nad osobami zgłaszającymi się po pomoc do szpitala z podejrzeniem
zarażenia wirusem SARS-COV-2.

Fundusze 
pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Umowy podpisywali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk,
zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski i dyrektor Biura Funduszy
Europejskich i Polityki Rozwoju Maciej Fijałkowski.

Głównym
celem projektu jest zwiększenie potencjału podmiotów leczniczych na terenie
miasta, by ratować zdrowie i życie pacjentów zarażonych wirusem. Dzieje się to
poprzez zakup sprzętu i innych środków, niezbędnych do walki z epidemią

mówił zastępca prezydenta Michał Olszewski. Pacjenci, którzy ciężko
przechodzą COVID-19, korzystają już z 30 w pełni wyposażonych stanowisk dla
oddziałów intensywnej terapii –
dodał Olszewski.

Zakupiono
m.in. respiratory stacjonarne z kompresorem, stacje pomp infuzyjnych 6+1, aparaty
do terapii nerkozastępczej z podgrzewaczem, łóżka OIT, kardiomonitory, EKG,
ssaki akumulatorowe i elektryczne z wózkiem, urządzenia i systemy do
biodekontaminacji, defibrylator, ultrasonograf i system kardiomonitorujący.

Na terenie Szpitala
Bielańskiego i Szpitala Wolskiego funkcjonują
również zespoły kontenerów medycznych, mających na celu uporządkowanie ruchu
chorych, usprawnienie izolacji pacjentów potencjalnie zakażonych od pozostałych
pacjentów, a także zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych
przy przyjmowaniu pacjentów do SOR. Dzięki temu poprawiło się m.in.
bezpieczeństwo personelu medycznego, bo stworzono odpowiednie warunki dla kadry
medycznej takie jak łazienka dla personelu, stanowisko lekarza w Szpitalu
Bielańskim czy też  kontener pielęgniarski z pokojem przygotowawczym,
punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym i łazienką w Szpitalu
Wolskim. Dodatkowo w ramach projektu Szpital Bielański zakupił środki ochrony
indywidualnej.

Kolejny projekt to „Modernizacja zabytkowego budynku
Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i
gospodarczej warszawskiej Pragi”
to
projekt dla tzw. Nowej Pragi.  Modernizację zabytkowego budynku przy ul.
Strzeleckiej oraz zagospodarowanie jego otoczenia wpływa bezpośrednio na tę
część miasta. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia z funduszy UE wynosi 5 mln
zł.

Remont
pałacyku został zakończony, a sama inwestycja jest jednym z flagowych
przedsięwzięć zaplanowanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 r. Już niebawem budynkiem zaopiekuje się Dom Kultury Praga, a
mieszkańcy zyskają nową funkcjonalną przestrzeń do spotkań i rozwijania swoich
zainteresowań.

„Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez
rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”
to projekt, który ma zwiększyć
potencjał turystyczny i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów
odwiedzających Warszawę. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie prawie 1 mln zł.

Dzięki rewitalizacji jeden z najsłynniejszych zabytków na
Pradze odzyskał swój blask a Teatr Baj zyskał nowoczesną i funkcjonalną 
przestrzeń do swoich działań.

Ponieważ Miasto wyłożyło już pieniądze na realizację
przedsięwzięć, to dofinansowanie w wysokości 12 mln zł pokryje koszty innych
ważnych dla Warszawy  przedsięwzięć, w tym m.in. inne projekty
rewitalizacyjne czy miejski program polityki zdrowotnej.

Podpisanie
umów odbywało się dzisiaj w scenerii ogródków działkowych przy al. Waszyngtona.
Przedstawiciele zarządów Mazowsza i Warszawy uroczyście wręczyli dziś
działkowcom umowy o dotacjach. Do 27 stołecznych ogrodów trafi pół miliona
złotych.

Wsparcie
pochodzi z dwóch źródeł: z budżetu m.st. Warszawy  – 250 000 zł i
tyle samo z budżetu samorządu wojewódzkiego. Podobnie jak w ubiegłym roku pomoc
finansowa to efekt Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE
2021.