Projekt „Sami-dzielni”

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na
okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Po ukończeniu 18 r.ż.
wychowanek może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za jej zgodą, ale nie dłużej niż
do ukończenia 25 r.ż., jeżeli się uczy.

W ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu
„Sami-dzielni”* razem z partnerem, Fundacją Atalaya, wspieramy ponad 40 byłych
wychowanków w procesie usamodzielniania. W tym celu przygotowaliśmy pięć w
pełni wyposażonych mieszkań wspomaganych, z których już korzysta dziesięcioro
byłych wychowanków pieczy zastępczej. W każdym z lokali znajdują się dwa
oddzielne pokoje. 

Poza pobytem w mieszkaniach treningowych, gdzie młodzież uczy
się samodzielnego życia, Fundacja Atalaya
oferuje również możliwość udziału w warsztatach edukacyjno-rozwojowych oraz
wsparcie asystenta usamodzielniania.

W ramach projektu „Sami-dzielni” została również uruchomiona
miejska placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek” (przy ul. 11 Listopada 15 B),
gdzie zapewniamy  opiekę nad dzieckiem w sytuacji kryzysowej, a Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało
szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej,
które mają stworzyć cztery rodziny zastępcze.

Dodatkowo, aby ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy
zastępczej, miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze-Północ objął
bezpośrednim wsparciem asystenta osiem rodzin.

Pozostałe działania pomocowe miasta

Wchodzący w dorosłość wychowankowie pieczy zastępczej
otrzymują również od miasta wsparcie finansowe – w 2019 r. przekazano ponad 2,3
mln zł na kontynuowanie nauki (dla 541 wychowanków), na usamodzielnienie
(blisko 600 tys. zł dla 130 wychowanków) oraz na zagospodarowanie w formie
rzeczowej (blisko 600 tys. zł dla 135 wychowanków), w tym na materiały do
remontu mieszkań oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia.

Od listopada 2019 r. w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
(WCPR) działa Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS. W
ciągu 12 miesięcy pracy pomocą specjalistów objęliśmy ponad 175
usamodzielniających się wychowanków, którzy w PUNKTUS otrzymali pomoc
psychologiczną, terapeutyczną, prawną oraz związaną z wchodzeniem na rynek
pracy. Obecnie z pomocy punktu korzysta około 130 osób. WCPR udziela również
pomocy w użyczaniu mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków: w 2019 r. z
pobytu w 19 mieszkaniach skorzystało blisko 50 z nich.

Na zlecenie miasta pomocy młodym ludziom, którzy opuszczają
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, udziela również
Fundacja Szczęśliwej Drogi. Fundacja pomaga im znaleźć mieszkanie, pracę,
ukończyć kurs prawa jazdy lub inne kursy w zależności od aktualnych potrzeb
młodych dorosłych. Organizacja wspiera łącznie około 150 osób rocznie

*Projekt „Sami-dzielni” realizowany przez Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w partnerstwie z Fundacją Atalaya, jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.