Podobnie jak inne europejskie
metropolie, również Warszawę zamieszkują osoby doświadczające bezdomności.
Chcemy, by także ci mieszkańcy czuli miejskie wsparcie, dlatego intensywnie
pracujemy nad Warszawską Kartą Osób Doświadczających Bezdomności. Razem z
przedstawicielami i przedstawicielkami
Branżowej
Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
powołaliśmy zespoły
robocze i zaplanowaliśmy proces pracy nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi
osób w kryzysie bezdomności. Od maja odbyło się już ponad dwadzieścia spotkań
zespołów opracowujących kartę. Razem z biurami miejskimi, jednostkami,
spółkami, Strażą Miejską i Policją analizujemy konkretne rozwiązania

powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy, która przewodniczy
zespołowi pracującemu nad kartą.

Warszawska Karta Osób Doświadczających
Bezdomności będzie przede wszystkim zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych
do życia na ulicy, a m.st. Warszawa zobowiąże się do ich przestrzegania.
Dokument będzie dotyczył m.in., prawa do godnego tymczasowego schronienia,
do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania, do korzystania z
przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, a także
korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do usług
ratujących życie. Karta zapewni również osobom doświadczającym bezdomności
fundamentalne prawa obywatelskie, tj. prawo do udziału w wyborach czy prawo
do posiadania adresu korespondencyjnego.

Celem powstającej karty będą także
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób żyjących na ulicy oraz
uwrażliwienie mieszkańców miasta i służb. Nikt nie powinien doświadczać
bezdomności, ale jeśli już do niej dochodzi, prawa i godność osób w kryzysie
bezdomności powinny podlegać ochronie.

Nad kartą pracują przedstawiciele
Urzędu m.st. Warszawy, służb miejskich oraz organizacje
pozarządowe skupione w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności,
tj.: Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, Kamiliańska
Misja Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Pomocy i
Interwencji Społecznej, Wspólnota Sant Egidio, Fortior Fundacja dla Wielu,
Ambulans Serca, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej, Lekarze Nadziei, Zakon Maltański, Fundacja D.O.M. i
Habitat for Humanity.

Punktem wyjścia do pracy zespołu jest
europejska karta, która została skierowana do samorządów przez Rzecznika Praw
Obywatelskich. Przyjęcie Warszawskiej Karty
Praw Osób Doświadczających Bezdomności planowane jest na pierwszy kwartał 2022
roku. Podobne dokumenty obowiązują już m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Francji i Słowenii.