Po długiej batalii nastąpił wielki finał
walki miasta o odzyskanie terenów i obiektów Skry. W wyniku wieloletnich
zaniedbań klubu RKS Skra, infrastruktura sportowa popadła w ruinę, a na terenie
obiektu od dawna nie odbywały się żadne zawody. Robiliśmy wszystko, aby jak
najszybciej odzyskać teren i infrastrukturę sportową – teraz się to udało.
Nareszcie będziemy mogli przystąpić do przywracania mu dawnego blasku

mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Batalia sądowa

Kompleks sportowy „Skra” został oddany
Stowarzyszeniu RKS Skra w użytkowanie wieczyste na mocy umowy zawartej 29
stycznia 1974 r. na okres 40 lat. Mimo starań klubu o kontynuację wieczystego
użytkowania, Sąd Okręgowy oddalił powództwo o przedłużenie umowy użytkowania
wieczystego. W uzasadnieniu sąd podał, że klub RKS Skra nie wykazał, aby
nieruchomość była potrzebna na cele publiczne lub społeczne ani nie przeznaczył
na nie wystarczających środków finansowych. Co ważne, zwrócono też uwagę na katastrofalny
stan techniczny obiektu.

Klub RKS Skra przegrywał również w kolejnych
instancjach. Sąd Najwyższy wyrokiem z 20 listopada 2015 r. oddalił skargę
kasacyjną pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego z 15 stycznia 2014 r. W 2017 r.
miasto wezwało klub do próby ugodowej, a następnie po posiedzeniu sądu 24
października 2017 r., kiedy ostatecznie do ugody nie doszło, miasto przystąpiło
do czynności zakończonych złożeniem pozwu przeciwko RKS Skra o wydanie
nieruchomości.

Pozew miasta o wydanie nieruchomości został
złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 3 października 2018 r., a 16
grudnia 2019 r. zapadł korzystny dla Warszawy wyrok w sprawie, od którego
pozwany złożył odwołanie. 28 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał
orzeczenie I instancji, które nakazuje wydanie miastu nieruchomości.

Mimo wcześniejszych orzeczeń i wielokrotnych
prób przejęcia nieruchomości, przez lata pozostawała ona we władaniu
Stowarzyszenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest wyrokiem kończącym długoletni spór
o nieruchomość i dający możliwość przywrócenia kompleksowi sportowemu „Skra”
dawnej świetności.

Założeniem m.st. Warszawy było przejęcie
nieruchomości w sposób, który w możliwie najmniejszym stopniu negatywnie
wpłynie na sportową działalność organizacji funkcjonujących na terenie Skry. W
trakcie tego procesu przedstawicieli klubu poinformowano o szeregu możliwości i
wariantów, które umożliwiłyby przejęcie przez miasto terenów „Skry” (w tym
przejęcie odpowiedzialności za jej stan) – wraz z pozostawieniem klubowi i jego
zawodnikom możliwości korzystania z obiektów i urządzeń sportowych. O ile
pierwszy etap tego procesu uzasadniał prowadzenie z klubem takich rozmów (m.in.
analizowane były miejskie propozycje; przedstawiane kontrpropozycje, itd.), o
tyle w późniejszym okresie – z uwagi na nieuzasadnioną z naszego punktu widzenia
bierną postawę RKS SKRA – zostaliśmy zmuszeni do odstąpienia od tych rozmów i
przystąpienia do odzyskania nieruchomości na drodze sądowej.

Co dalej?

Po przejęciu nieruchomości administratorem
zostanie Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, które przystąpi
niezwłocznie do prac porządkowych na tym zdewastowanym terenie. Równocześnie
swoje roboty zabezpieczające dokończy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wyznaczając m.in. bezpieczne strefy na nieruchomości. Dzięki temu będziemy
mieli możliwość systematycznego przywracana do użytkowania części nieruchomości
udostępniając je mieszkańcom, w tym klubom sportowym (m.in. stadion
rozgrzewkowy, strefę rzutów, itp.).

Z
uwagi na korzystny dla m.st. Warszawy wyrok niezwłocznie przystępujemy także do
rozmów z zespołem projektowym, którego koncepcja zagospodarowania wygrała w
konkursie. Celem jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do
zmodernizowania odzyskanego kompleksu sportowego.

Skra
odzyska swój blask

Pomimo
utrudniania rozwiązania problemu przez obecnego zarządcę, Warszawa poczyniła
kroki, aby obiektom Skry przywrócić ich dawną świetność. 21 czerwca 2018 r.
ogłosiliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji
kompleksu sportowego. Konkurs udało się rozstrzygnąć w październiku 2018 r.

Wykonaliśmy
wszystkie możliwe, zgodne z prawem działania, które pozwoliłyby  od razu
po faktycznym przejęciu nieruchomości przystąpić do przywracania kompleksowi
sportowemu Skra jego zasłużonego i oczekiwanego przez mieszkańców kształtu i
przeznaczenia. Mamy zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie I etapu
modernizacji kompleksu – wybór koncepcji modernizacji ośrodka Skra został
dokonany z niezależnymi przedstawicielami środowiska projektantów, architektów
oraz świata sportu lekkoatletycznego.

Zakres
koncepcji to m.in. budowa stadionu treningowego z zapleczem (zgodnie z
wymaganiami dla stadionu głównego II kategorii IAAF), strefa
rekreacyjno-sportowa łącząca Pole Mokotowskie ze Skrą oraz ogólne
zagospodarowanie całej nieruchomości przygotowujące ją do bezpiecznego i
zgodnego z przeznaczeniem korzystania oraz do dalszych prac inwestycyjnych.

W II
etapie zakłada się budowę stadionu II kategorii.