45-tonowa maszyna przyjechała na plac budowy trzema samochodami, na których przetransportowano głowicę, tarczę drążącą o średnicy 3,8 m oraz tzw. powerpack, czyli napęd tarczy. Po połączeniu poszczególnych elementów maszyna została opuszczona na głębokość prawie 14 metrów do komory startowej. Po przeprowadzeniu niezbędnych testów rozpocznie drążenie.

Kolektor Wiślany, którego całkowita długość wyniesie 9,5 km, będzie wykonywany w technologii bezwykopowej metodą mikrotunelingu. Za głowicą drążącą będą wpychane pod ziemię kolejne fragmenty nowego rurociągu.

Kolektor Wiślany będzie najdłuższym mikrotunelingiem o średnicy przekraczającej 3 metry w Polsce. W ramach obecnie realizowanego etapu powstanie ponad 5,5-kilometrowy odcinek kolektora, a samo drążenie powinniśmy zakończyć w 2022 r.

Kolektor Wiślany zostanie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Jego podstawowa średnica wyniesie 3,2 m, dzięki czemu będzie w stanie pomieścić ok 50 tys. m3 wód opadowych.

Drążenie tunelu, podobnie jak i inne prace związane z budową najdłuższego odcinka kolektora, będą prowadzone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zastosowana technologia układania rurociągu jest najbezpieczniejszą metodą bezwykopową zarówno dla środowiska, jak i dla samych pracowników. Pozwala ona również minimalizować liczbę prac prowadzonych na powierzchni terenu, a tym samym ograniczać utrudnienia komunikacyjne. Układanie rurociągu jest sterowane zdalnie, co przy jednoczesnym zachowaniu pełnej precyzji pozwala ograniczyć liczbę osób przebywających w wykopie.

Ponadto, czas potrzebny na jego wykonanie jest krótszy niż w przypadku prac prowadzonym metodami tradycyjnymi.

Kolektor Wiślany, który powinien docelowo powstać w ciągu około 3 lat, to jedna z kluczowych inwestycji obecnie realizowanych przez MPWiK. Pozwoli on czasowo zatrzymywać nadmiar ścieków i wód opadowych w trakcie deszczy nawalnych spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy. Następnie będą one kierowane poprzez planowaną w ramach tej inwestycji przepompownię „Wiślaną” do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, który obejmuje także budowę kolektorów: Lindego Bis i Mokotowskiego Bis oraz centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Integralnym elementem tego projektu jest także oddany w tym roku zbiornik retencyjny na terenie Zakładu „Czajka”. Usprawnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej warszawskiej sieci kanalizacyjnej to działania, które pozwolą ograniczać negatywne skutki zmian klimatycznych, takich jak zalewiska i podtopienia ulic podczas ulewnych deszczy.

Należy podkreślić, że jest to część planu inwestycyjnego MPWiK S.A. realizowanego od lat, którego celem jest, poza wymienionymi wyżej, przeciwdziałanie i minimalizowanie liczby zrzutów z przelewów burzowych, które uruchamiają się podczas nawalnych deszczy.